Nosný modulárny systém

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
9.050.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.01.2021
  Dátum zverejnenia:
01.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: +421 960317656
Fax: +421 960317656
Email: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nosný modulárny systém
Referenčné číslo: ÚpIA-457/2019-OdOTSaIKT
II.1.2) Hlavný kód CPV
35812300-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nosný modulárny systém ako systém vesty, batohov, opaskov, rôznych sumiek a iných súčiastok k noseniu osobnej výstroje a výzbroje vojaka v poľných podmienkach umožňujúci efektívne rozloženie osobného výstroja a výzbroje po jeho tele s digitalizovanou potlačou LES a PÚŠŤ určený pre potreby príslušníkov ozbrojených síl SR.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 050 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35812200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
1. VÚ 9994, Nemšová,
2. VÚ 9994 Centrum zásob Poprad, Poprad.
3. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky ( počas celej doby platnosti a účinnosti rámcovej dohody):
1.Bojová vesta (kompletná súprava): cca 7 755 spr.
2.Izolačný vak na vodu : cca 5 201 ks
3.Batoh 30 l (kompletná súprava): cca 8 902 spr.
4.Batoh 65 l pre výsadkové a prieskumné vojská (kompletná súprava): cca 1 000 spr.
5.Batoh 65 l (kompletná súprava): cca 8 350 spr.
6.Sumka na 3 zásobníky S 58: cca 4 100 ks
7.Sumka na 2 zásobníky S 58: cca 4 041 ks
8.Sumka univerzálna veľká: cca 4 650 ks
9.Sumka univerzálna malá: cca 4 650 ks
10.Sumka na RG 86: cca 2 350 ks
11.Sumka na ochrannú masku: cca 4 650 ks
12.Sumka na lekárničku: cca 3 900 ks
13.Puzdro na bodák S 58: cca 4 650 ks
14.Povlak na UTN75 (útočný nôž): cca 500 ks
15.Puzdro stehenné na pištoľ (pravé, ľavé): cca 1 300 ks
16.Sumka na pištoľový zásobník: cca 1 300 ks
17.Sumka na rádiostanicu RF 130 l: cca 520 ks
18.Sumka na samopal Heckler Koch typ UMP (9 mm LUGER): cca 140 ks
19.Sumka na náboje do 40 mm granátometu: cca 520 ks
20.Stehenný nosič ľavý: cca 3 900 ks
21.Stehenný nosič pravý: cca 4 650 ks
22.Sumka na zásobník k OPu (k ostreľovacej puške): cca 80 ks
23.Biely maskovací povlak na batoh 30 l: cca 80 ks
24.Nepremokavý povlak na batoh 30 l s potlačou použitou na batoh: cca 80 ks
25.Biely maskovací povlak na batoh 65 l a 65 l výs.: cca 80 ks
26.Nepremokavý povlak na batoh 65 l a 65 l výs. s potlačou použitou na batoh: cca 80 ks.
27.Karabína so zámkom: cca 85 ks
28.Lano priem. 6 mm, dĺžka 5 m: 81 ks
29.Prídavný popruh dĺžky 1 m, 4 ks: cca 79 spr
30.Plochá slučka dĺžka 1,5 m 1 ks: cca 80 ks
31.Hrudný popruh: cca 80 ks
32.Odnímateľná hliníková výstuha chrbta batohu 30 l: cca 80 ks
33.Odnímateľná PE výstuha chrbta batoha 30 l: cca 80 ks
34.Odnímateľná hliníková výstuha chrbta 65 l a 65 l výs.: cca 80 ks
35.Bedrový pás na batoh 30 l: 80 ks
36.Bedrový pás na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
37.Vrecko bočné spodné ľavé na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
38.Vrecko bočné spodné pravé na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
39.Vrecko bočné horné ľavé na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
40.Vrecko bočné horné pravé na batoh 65 l a 65 l výs.: 80 ks
41.Vrecko predné spodné na batoh 65 l a 65 l výs.: cca 80 ks
42.Vrecko predné horné na batoh 65 l a 65 l výs.:cca 80 ks
43.Predný diel k bojovej veste: cca 80 ks
44.Zadný diel k bojovej veste:cca 81 ks
45.Samostatné traky k bojovej veste:cca 80 ks
46.Opasok k bojovej veste: cca 80 ks
47.Sumka na zásahovú výbušku P1 A14P Perkins: cca 80 ks
48.Sumka na M67 Frag Grenad: 80 ks
49.Sumka na M18 Smoke Grenade: cca 80 ks
50.Sumka na zásobník k ostreľovacej puške AWM .308 10 ranový (.308 NATO): cca 80 ks
51.Sumka na zásobník k ostreľovacej puške AWM .338 - 5 ranový (.338 cal NATO): cca 80 ks
52.Sumka na zásobník k ostreľovacej puške AW .50 - 5 ranový (.50 cal NATO): cca 80 ks
53.Sumka na zásobník k útočnej puške M4- 30 ranový (5,56 mm NATO Ball): cca 80 ks
54.Sumka Fastmag pre zásobník k útočnej puške M4- 30 ranový (5,56 mm NATO Ball): cca 80 ks
55.Sumka na zásobník k útočnej puške HK-417- 20 ranový (.308 cal NATO): cca 80 ks
56.Sumka na zásobník k útočnej puške HK-417- 10 ranový (.308 cal NATO): cca 80 ks
57.Sumka na zásobník k FN MINIMI 200 ranový (5,56 mm NATO): cca 80 ks
58.Sumka na 2 zásobníky samopalu Heckler-Koch typ UMP 30 ranový (9 mm LUGER):cca 80 ks
59.Sumka-pás na 3 náboje do 40 mm granátometu (40 mm Grenade): cca 80 ks
60.Sumka na lano: cca 80 ks
61.Sumka - odhadzovák: cca 81 ks
62.Taktické traky typu H s textilnými plátmi a univerzálnou väzbou - Chest rig: cca 80 ks
63.Sumka na zásobníky k útočnej puške BREN CZ-805: cca 80 ks
64.Sumka na JP 75 A: 3 900 ks
65.Sumka na zásobníky pištole CZ B 09: cca 80 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 050 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Nosný modulárny systém" verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania verejnej súťaže, výsledkom ktorej má byť uzatvorenie rámcovej dohody.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len ako " zákon o verejnom obstarávaní").

1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Upozornenie. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Bod 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 1. tejto časti (III.1.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

Bod. 1.Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/pobočky zahraničných bánk, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie predchádzajúcich troch rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

Bod. 2. Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa predchádzajúceho bodu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

Bod.1: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní opisom ponúkaného tovaru.

Bod.2: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní vzorkami tovaru.

Bod.3.: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2.zákona o verejnom obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Minimálna úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní - opis ponúkaného tovaru.

Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru, v ktorom uvedú obchodné označenie tovaru, technické, kvalitatívne, materiálové parametre ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Každý jednotlivý opis tovaru musí byť jednoznačne priradený k príslušnej položke predmetu zákazky tak, že bude označený poradovým číslom a názvom položky. Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky.

2. Minimálna úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní - vzorky tovaru.
Uchádzači predložia vzorky tovarov predmetu zákazky v množstve celkom 65 kusov rozličných druhov tovarov v potlači LES a PÚŠT. Úplné požiadavky na druhy, množstvo a ďalšie požiadavky na predloženie vzoriek a spôsobu označenia každej vzorky je uvedený v súťažných podkladoch.

3. Minimálna úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2.zákona o verejnom obstarávaní - certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

3. 1. Uchádzači predložia certifikáty, záverečné protokoly a protokoly alebo iné doklady o skúškach na všetky vzorky tovarov predmetu zákazky vypracované akreditovanými skúšobňami, ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným vzorkám. Doklady podľa predchádzajúcej vety musia byť predložené s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na vzorky tovaru.

3.2. Uchádzači predložia certifikáty, záverečné protokoly a protokoly alebo iné doklady o skúškach v rozsahu skúšobného postupu/metódy ČOS 108017, ČOS 108019 alebo ekvivalentného na tovary vyhotovené v digitalizovanej potlači LES a PÚŠŤ. Ďalšie požiadavky a doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť v tom prípade, ak by sa elektronickej aukcie mal zúčastniť iba jeden uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.05.2021 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 20 ods. 8 vo väzbe na § 20 ods.7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní písomne, listinne prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422732 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil").

Nasledovné časti súťažných podkladov sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa aj v editovateľnej podobe vo formáte word: Oddiel B.1 Návrh rámcovej dohody, Oddiel B.2 Opis predmetu zákazky, Oddiel A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, bod. 4. Vzor cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky ( napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

Súťažné podklady budú záujemcom poskytované aj na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Pokiaľ bude žiadosť zaslaná elektronicky, záujemca svoju žiadosť odošle bezodkladne aj poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Z takejto žiadosti musí byť zrejmé, k akej verejnej súťaži sa žiadosť vzťahuje ( identifikácia zákazky podľa názvu a tohto oznámenia), identifikačné údaje záujemcu ( obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača), kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Súťažné podklady budú odoslané elektronicky na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v žiadosti.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 100.000,- €. (slovom jednostotisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

6. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.01.2021