Stavebné práce – Malý Slavín - altánok a priľahlý priestor

  Zadávateľ:
Mestské lesy v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
76.520,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.03.2021 12:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.01.2021
  Dátum zverejnenia:
01.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestské lesy v Bratislave
IČO: 30808901
Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Christián Kraus
Telefón: +421 254789034
Email: kraus_co@mail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ba-lesy.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce – Malý Slavín - altánok a priľahlý priestor
Referenčné číslo: 04/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác ,,Stavebné práce Malý Slavín - altánok a priľahlý priestor, a to na základe projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy o dielo.
Predmetom stavebných prác je:
SO 01 ALTÁN
SO 02 STUDNIČKA
SO 03 PAMATNÍK
SO 04 BRÁNKY
Projektová dokumentácia ako aj časť statika a architektonicko-stavebná časť sú spracované ako jednostupňový projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt.
Stavba po odovzdaní do užívania bude slúžiť ako rekreačná zóna s altánkom, studničkou a náležitým mobiliárom pre užívanie širokou verejnosťou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
76 520,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi sa uskutoční elektronicky prostrednícvom IS EVO.
3. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky vopred. na tel. č. 0911 989 181.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.01.2021