Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Kružlov

  Zadávateľ:
Obec Kružlov
  Predpokladaná hodnota:
435.901,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.01.2021
  Dátum zverejnenia:
01.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kružlov
IČO: 00322211
Kružlov 141, 08604 Kružlov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 544795137
Email: obeckruzlov@mail.t-com.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.kruzlov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
LASACHI, s.r.o.
IČO: 46545727
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: lasachisro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.kruzlov.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Kružlov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností objektu, zníženie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku objektu, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu.

Predmet zákazky zahŕňa:
Zateplenie obvodového plášťa
Výmena okien a dverí
Výmena a zateplenie strešného plášťa
Ústredné vykurovanie
Rekuperácia
Elektroinštalácia
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
435 901,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kružlov, parcela č. 380/7
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností objektu, zníženie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku objektu, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu.

Predmet zákazky zahŕňa:
Zateplenie obvodového plášťa
Výmena okien a dverí
Výmena a zateplenie strešného plášťa
Ústredné vykurovanie
Rekuperácia
Elektroinštalácia
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota výstavby
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Predpokladaná hodnota
435 901,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačného programu Kvalita životného prostredia, 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 4.3
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 12 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať, nakoľko ich verejný obstarávateľ vie overiť z informačných systémov verejnej správy.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch pre obmedzený počet znakov v tejto časti.
Uchádzač predloží v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona: prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Odôvodnenie: Nakoľko v predmete zákazky ide o práce pri ktorých je potrebné mať patričné skúsenosti a verejný obstarávateľ chce mat istotu, že uchádzač má dostatočné skúsenosti v tejto oblasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobnosti k dokladom podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v súťažných podkladoch pre obmedzený počet znakov v tejto časti.
Uchádzač požadovaný obrat preukáže výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, a súčasne predloží čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v zmysle opisu predmetu zákazky za posledné tri hospodárske roky. Uvedenú podmienku môže uchádzač preukázať aj v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, v minimálnej výške 3 mil. EUR za posledné tri hospodárske roky ( kumulatívne). Za oblasť, ktorej sa predmet zákazky týka sa budú považovať pozemné stavby. Ak uchádzač predkladá obrat v inej mene ako je €, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom NBS ku dnu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

Uchádzač môže splnenie podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia preukázať v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude z výkazov ziskov a strát resp. z výkazov o príjmoch a výdavkov resp. ekvivalentných dokladov posudzovať riadky týkajúce sa celkového príjmu. Ak uchádzač ma výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na portáli www.registeruz.sk a v plnom znení je prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch, pričom na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa v ponuke.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ bude požadovať predložiť doklady na preukázanie podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b), d), g), h), j) zákona o verejnom obstarávaní. Pre obmedzenie počtu znakov v tejto časti sú podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ požaduje predložiť uskutočnenie aspoň jednej stavby rovnakého alebo podobného charakteru minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. pozemné stavby. Ak uchádzač predkladá referencie v inej mene ako je €, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom NBS ku dnu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
k § 34 ods. 1 písm. g)
Minimálne jedna osoba stavbyvedúci :
Stavbyvedúci stavby uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: - musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, t.j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalent

Verejný obstarávateľ požaduje ako dôkaz predložiť tieto doklady: a) Osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera resp. stavbyvedúceho vydane Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) alebo ekvivalentný doklad, originál alebo fotokópia opatrená originálom pečiatky a podpisom tejto osoby.

§ 34 ods. 1 písm. j) Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii dostatočné vybavenie strojného a technického charakteru na vykonanie technického riešenia predmetu zákazky, t.j. nákladné auto s rukou, min. 100m2 lešenia. Uchádzač uvedené preukáže predložením napr. technického preukazu, dokladom preukazujúcim nadobudnutie majetkových práv k týmto strojom, kúpnou zmluvou/faktúrou, nájomnou zmluvou alebo zmluvou o budúcej zmluve k poskytnutiu prostriedkov k realizácii zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ bude požadovať poistenie v zmysle zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 11:30
Miesto: LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.01.2021