Kreatívne centrum Trnava – rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17

  Zadávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
4.741.859,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.01.2021
  Dátum zverejnenia:
01.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová
Telefón: +421 335559521
Email: vo@trnava-vuc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava-vuc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kreatívne centrum Trnava – rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212000-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej budovy na Hlavnej ulici 17, v Trnave, vrátane rekonštrukcie interiéru v industriálnom, technickom ráze, s využitím historického obdobia kedy bola budova postavená a ktorá bude slúžiť ako nové reprezentatívne Kreatívne centrum Trnava.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 741 859,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212300-9
45212100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hlavná 17, súpisné číslo 9, 917 01 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej budovy na Hlavnej ulici 17, v Trnave, vrátane rekonštrukcie interiéru v industriálnom, technickom ráze, s využitím historického obdobia kedy bola budova postavená a ktorá bude slúžiť ako nové reprezentatívne Kreatívne centrum Trnava.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 741 859,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 17
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

1.2podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
b)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa § 32 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: -verejný obstarávateľ nepožaduje
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
3.1podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznamom stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných podmienok,

-ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia.

-ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení bude potvrdený odberateľom; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
-aspoň 2 osoby odborne spôsobilé vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore pozemných stavieb. Verejný obstarávateľ vyžaduje aspoň dvoch stavbyvedúcich z dôvodu ich možnej zastupiteľnosti na stavbe.
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom.
3.3podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
-uchádzač musí preukázať skúsenosti aspoň jedného reštaurátora na stavbách podobných ako predmet zákazky a zároveň musí preukázať, že táto osoba má adekvátne vzdelanie a odbornú spôsobilosť podľa platných právnych predpisov, resp. obdobné doklady vydané v krajine Európskej únie so špecializáciou na:
M1 Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry
S11 Reštaurovanie štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
3. 1 Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o uskutočnení stavebných prác, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnnej hodnote 4.000.000,00 eur bez DPH, z toho jednu referenciu realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky v minimálnej hodnote 1 500 000,- eur bez DPH, resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

3.2 odborná kvalifikácia v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby) - uchádzač pri každom navrhovanom stavbyvedúcom preukáže platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a originálnym podpisom stavbyvedúceho.
-uchádzač pri každom navrhovanom stavbyvedúcom predloží jeho životopis alebo ekvivalent. doklad, ktorý musí obsahovať:
-Priezvisko
-Meno
-Dátum a miesto narodenia
-Štátna príslušnosť
-Adresa (telefón/ fax/ e-mail)
-Vzdelanie
-Jazykové znalosti
-Súčasné postavenie/ funkcia
-Skúsenosti (popis významných stavieb za ktoré zodpovedal)
-Odborná prax v rokoch
stavbyvedúci 1 - minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe
stavbyvedúci 2 minimálne 5 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe
-Odborná prax (podrobný popis odbornej praxe)
-Iné (doklad o odbornej kvalifikácii)

3.3 uchádzač pri navrhovanom reštaurátorovi preukáže predložením jeho životopisu alebo ekvivalent. dokladu súhrnné praktické skúsenosti v pozícii reštaurátora s uvedením stavieb, na ktorých v tejto pozícii pôsobil.
-uchádzač predkladá za reštaurátora doklad, ktorým preukáže, že reštaurátor je zapísaný v zozname členov Komory reštaurátorov.
-uchádzač predkladá za reštaurátora doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní, pod ktorým sa rozumie vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa zakončené úspešným zložením štátnej záverečnej skúšky vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte, ktoré trvalo najmenej päť rokov v dennom štúdiu alebo najmenej šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej štyri roky denného štúdia. Požiadavkám na reštaurátorské vzdelanie vyhovuje aj vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa získané vo vzdelávacom zariadení so sídlom v treťom štáte, ak vyhovuje požiadavkám prvej vety a uchádzač má tri roky odbornej praxe. Ak vzdelanie získané v treťom štáte nespĺňa požiadavky prvej vety, jeho uznanie v Slovenskej republike je možné na základe uplatnenia kompenzačného opatrenia.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie
ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke
(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo Výzve na
predkladanie ponúk alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom
prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 zákona o VO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
Zákazka bude zadaná postupom podlimitnej zákazky podľa § 112-116 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.01.2021