Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so Strednou odbornou školou

  Zadávateľ:
Marcel Polomčák, Čierny orol
  Predpokladaná hodnota:
101.285,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.03.2021 15:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.01.2021
  Dátum zverejnenia:
01.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Marcel Polomčák, Čierny orol
IČO: 37240463
Gen. Svobodu 80, 05971 Ľubica
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcel Polomčák
Telefón: +421 905365752
Email: ciernyorol.lubica@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§8 ods.1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
obchodné činnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so Strednou odbornou školou
II.1.2) Hlavný kód CPV
39221000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom projektu je obstaranie gastronomického vybavenia a tiež softvérového a hardvérového vybavenia pokladní v priestoroch spoločnosti.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
101 285,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Gastronomické vybavenie
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55000000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ľubica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je logický celok Gastronomické vybavenie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
85 916,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP313030BAC8
Časť: 2
II.2.1) Názov
Softvérové a hardvérové vybavenie pokladní
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55000000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ľubica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je logický celok Softvérové a hardvérové vybavenie pokladní
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 369,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP313030BAC8
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 10:00
Miesto: Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
Komárno 945 01
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.01.2021