Fotogrametrické určenie polohy stromov na území Hlavného mesta SR Bratislavy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
260.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.01.2021
  Dátum zverejnenia:
28.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková
Telefón: +421 259356194
Fax: +421 259356194
Email: andrea.jaskova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Fotogrametrické určenie polohy stromov na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Referenčné číslo: MAGS OVO 43577/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71355100-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie bodovej vrstvy polôh stromov v systéme S-JTSK s polohovou presnosťou v 3. triede presnosti s autorizáciou autorizovaného geodeta so spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické činnosti v rozsahu § 6 písmena a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. pre potrebu spracovania týchto dát ako vklad do DTM (digitálna technická mapa) Hlavného mesta Bratislavy.

Výstup bude obsahovať tieto atribúty a grafiku:
-Polohy a výšky terénu (t.j. spolu 3D súradnice) v mieste kmeňa stromu na úrovni terénu.
-Polohy a výšky v mieste najvyššieho bodu koruny stromu (spravidla v inej polohe ako kmeň na teréne), z ktorých bude odvodená výška stromu nad terénom.
-Priemer koruny stromu vypočítaný z maximálneho obvodu koruny, bez uvedenia výšky maximálneho obvodu; v prípade zlúčených korún požadujeme aj polygón obvodu zlúčenej koruny viacerých stromov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
260 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č. 1: Okres I+II
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71355100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavné mesto SR Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie bodovej vrstvy polôh stromov v systéme S-JTSK, pre okresy Bratislava I. a II.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
95 790,24 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č. 2: Okres III
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71355100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavné mesto SR Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie bodovej vrstvy polôh stromov v systéme S-JTSK, pre okres Bratislava III.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 952,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č. 3: Okres IV
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71355100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavné mesto SR Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie bodovej vrstvy polôh stromov v systéme S-JTSK, pre okres Bratislava IV.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
50 860,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť č. 4: Okres V
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71355100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavné mesto SR Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie bodovej vrstvy polôh stromov v systéme S-JTSK, pre okres Bratislava V.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
65 397,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ZVO týkajúce sa osobného postavenia:
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
e)je oprávnený poskytovať službu: geodetické a kartografické práce, úspešný uchádzač musí mať v Obchodnom/Živnostenskom registri SR uvedený predmet činnosti/podnikania geodetické a kartografické práce uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky;
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Verejný obstarávateľ uvádza, že preukázanie podmienky účasti v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na všetky časti predmetu zákazky.

Informácie o spôsobe preukazovania podmienok účasti sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.Verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO v predmetnej zákazke splniť a preukázať nasledovné: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
1.1.Minimálna požadovaná úroveň: Zoznam musí obsahovať zákazky na poskytnutie služieb, ktorých súčet zmluvných cien je:
Časť zákazkyPožadovaný objem zákaziek v eur bez DPH
časť. č. 1: rovnaký alebo vyšší ako 18 000
časť č. 2:rovnaký alebo vyšší ako 9 000
časť č. 3: rovnaký alebo vyšší ako 10 000
časť č. 4:rovnaký alebo vyšší ako 13 000
spolu: 50 000
Poskytnuté služby sa môžu do každej časti započítať iba raz, t. j. nie je možné započítať jednu a tú istú službu za účelom preukázanie splnenia podmienky účasti vo viacerých častiach zákazky. V prípade, ak uchádzač uvedie vo svojej ponuke tú istú službu na preukázanie splnenia podmienky účasti vo viacerých častiach, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, aby rozhodol, v ktorej časti sa majú zohľadniť.
1.2.Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrená v mene euro (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, t. j. s uvedením tohto dátumu).
1.3.V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti projektom/zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. poskytovanie služby začalo pred viac ako tromi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak poskytnutie služby realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname poskytnutých služieb vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.

2.Verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci Podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO predmetnej zákazky splniť a preukázať nasledovné:
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
Uchádzač preukáže že disponuje osobou, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti minimálne v rozsahu podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, t. j. musí ísť o autorizovaného geodeta s rozsahom oprávnenia A) zapísaného v Komore geodetov a kartografov na základe zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.
Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne jednou odborne spôsobilou osobou podľa tohto bodu na všetky časti/ľubovoľný počet častí zákazky, ktorá má preukázateľnú odbornú prax s aspoň jednou skúsenosťou s plnením rovnakej alebo obdobnej zákazky za posledných 5 rokoch odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Uchádzač uvedené preukáže predložením realizačnej zmluvy alebo referenčného listu alebo profesijného životopisu, prípadne iného vhodného dokumentu, z ktorého bude vyplývať splnenie požiadavky, spolu s kontaktnými údajmi obstarávateľa pre účely overenia správnosti uvádzaných údajov

3.Uchádzač môže postupom podľa § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom poskytnutých služieb podľa bodu 1 za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzači preukážu poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a musí obsahovať:
a) identifikáciu verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo inej osoby ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predmetnej zákazky: názov (obchodné meno alebo názov a adresa sídla alebo miesto podnikania),
b) názov zákazky a opis predmetu zákazky tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť o aky predmet plnenia ide,
c) cena predmetu plnenia podľa bodu 1.1 zrealizovaného záujemcom v EUR, alebo v inej mene,
d) lehota dodania predmetu zákazky od - do s uvedením deň/mesiac/rok,
e) meno a priezvisko, funkciu, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie,
f) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ/obstarávateľ, záujemca môže pri referencii uviesť odkaz na predmetnú referenciu uverejnenú na verejne prístupnom mieste, napr. v registri UVO Evidencii referencií.

Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje fotogrametrické určenie polohy stromov. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.

Verejný obstarávateľ vyžaduje podľa bodu 2, aby osoba určená na plnenie zmluvy bola uchádzačovi k dispozícii počas celej doby trvania Rámcovej dohody; uchádzač predloží čestné vyhlásenie navrhovaného autorizovaného geodeta s rozsahom oprávnenia A), v ktorom navrhovaný autorizovaný geodet uvedie, že bude uchádzačovi k dispozícii počas celej doby trvania Rámcovej dohody.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.02.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.02.2021 10:00
Miesto: V súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19, na to nadväzujúcich opatrení a v súlade s usmernením Úradu pre verejné obstarávanie sa otváranie ponúk uskutoční elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/, záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú uchádzačom zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ rozhodol, že v tomto verejnom obstarávaní sa v súlade s § 66 ods. 7 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je v súťažných pokladoch.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi / uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom.

4. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

5. Zábezpeka sa nevyžaduje.

6. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

7. Jeden uchádzač môže byť v súlade s § 28 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný maximálne v troch častiach. Ak jeden a ten istý uchádzač predloží najnižšiu ponuku vo všetkých štyroch častiach, v jednej časti sa stane úspešným uchádzač s druhou najnižšou ponukou. Verejný obstarávateľ určí časť, v ktorej sa stane úspešným uchádzač s druhou najnižšou ponukou tak, aby bol súčet cien za všetky štyri časti najnižší možný.
Jeden uchádzač môže byť úspešný vo všetkých štyroch častiach ak nebude možné určiť uchádzača na druhom mieste alebo ak by súčet cien s uchádzačom s druhou najnižšou ponukou bol o viac ako o 5 % vyšší ako súčet najnižších cien jedného uchádzača.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.01.2021