Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade

  Zadávateľ:
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 13:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.01.2021
  Dátum zverejnenia:
28.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44021763
Popradskej brigády 749/13, 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Bitarovská
Telefón: +421 905733812
Fax: +421 52527722423
Email: eva.bitarovska@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/20556/orders
Hlavná adresa(URL): http://www.poptlac.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podnikateľský subjekt - § 8 ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Súkromná firma, výrobno-predajná činnosť - tlačiarenské práce, vydavateľstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade
Referenčné číslo: VO/01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
30232130-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup zariadenia pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o tieto zariadenia s príslušenstvom:
1) farebná veľkoformátová UV atramentová tlačiareň
2) farebná tonerová tlačiareň
3) stolový rezací ploter
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými parametrami je súčasťou prílohy č. 3 súťažných podkladov
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup zariadení pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o tieto zariadenia s príslušenstvom:
1) farebná veľkoformátová UV atramentová tlačiareň - 1 ks
2) farebná tonerová tlačiareň - 1 ks
3) stolový rezací ploter - 1 ks
Súčasťou dodávky tovaru je:
- doprava na miesto realizácie zákazky, včítane jeho nakládky, dopravy na miesto inštalácie a vykládky v mieste inštalácie,
- inštalácia, montáž a odskúšanie (sprevádzkovanie) zariadení
- záručný a mimozáručný servis uvedených zariadení pozostávajúci s údržby a opráv, pričom musia byť dodržané obchodné podmienky uvedené v zmluve
- odovzdanie dokladov, projektov a dokumentácie k predmetu zmluvy ako celku a jeho komponentov, ktoré sú predmetom zmluvy
- základné zaškolenie personálu u zákazníka, ktorý bude v škole zabezpečovať prevádzku zariadenia, resp. ho používať pri svojej činnosti.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými parametrami a požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky je súčasťou prílohy č. 3 súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Verejné obstarávanie je realizované v rámci projektu Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. zvyšuje svoju konkurencieschopnosť v spolupráci so SOŠT v Poprade, ktorý je financovaný z prostriedkov EFRR, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, výzva č. OPII-MH/DP/2020/11.3-25
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Začatie realizácie zákazky je podmienené schválením NFP a verejného obstarávania, preto k plneniu zmluvy dôjde až po doručení písomnej objednávky vystavenej kupujúcim predávajúcemu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Upozornenie: Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, nakoľko nie je oprávnená príslušné doklady a dokumenty získať z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
2. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ, preto bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva nadobudne platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po schválení žiadosti o NFP a následne predloženej dokumentácie z procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.02.2021 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 13:00
Miesto: Poprad, Nám. Sv. Egídia 42/97, Business centrum ONYX, 4.poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže navyše notársky overeným splnomocnením na zastupovanie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk (ďalej len Eranet).
2. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.
3. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Súťažné podklady sú dostupné aj na adrese: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/20556/order/429960
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
6. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov zábezpeku vo výške 3 000 EUR.
7. Verejný obstarávateľ vykonal prieskum trhu na stanovenie PHZ v súlade s §6 ods. 1 zákona. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviedol verejný obstarávateľ priemer získaných cenových ponúk pre predmet zákazky v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania pre prijímateľov NFP.
8.Číslo právneho predpisu, podľa ktorého sa táto súťaž riadi: Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (uvedený v tomto oznámení ako "zákon")
9. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona.
10. V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako desať pracovných dní.
11. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
12. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti - viď. súťažné podklady.
13. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním a nezameriava sa na sociálne aspekty.
14. V rámci verejného obstarávania nakupujeme inovatívne technológie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.01.2021