Stavebné práce na cintorínoch o objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  Zadávateľ:
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
  Predpokladaná hodnota:
3.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.01.2021
  Dátum zverejnenia:
27.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
IČO: 17330190
Šafárikovo námestie 3, 81102 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Hamala
Telefón: +421 250700118
Email: vo@marianum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.marianum.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce na cintorínoch o objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Referenčné číslo: MAR 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215400-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému (DNS). Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorých sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých stavebných, cintorínskych prác.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia (projektová dokumentácia), konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie ( obhliadka miesta plnenia, termíny realizácie...) budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236300-3
45000000-7
45215300-0
45262600-7
45262690-4
45262630-6
45233161-5
45233160-8
45350000-5
45453000-7
45342000-6
45233250-6
45223800-4
45453100-8
45454000-4
45454100-5
90513000-6
90512000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Cintoríny o objekty v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Opakujúce sa zákazky súvisiace s údržbou cintorínov a objektov v správe MARIANUM -- Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému (DNS). Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorých sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých stavebných, cintorínskych prác.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia (projektová dokumentácia vrátane položkového rozpočtu), konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie ( obhliadka miesta plnenia, termíny realizácie...) budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní
(ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO. V prípade skupiny
dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k
informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukazovanie tejto časti, v prípade potreby budú podmienky účasti upresnené v jednotlivých výzvach.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade potreby budú podmienky účasti upresnené v jednotlivých výzvach.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukazovanie tejto časti, v prípade potreby budú podmienky účasti upresnené v jednotlivých výzvach.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Jednotlivé zákazky v rámci DNS sú tak rozmanité, že nie je možné všeobecne určiť tieto podmienky účasti.
V prípade potreby budú podmienky účasti upresnené v jednotlivých výzvach.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať, uskutočňovať stavebné práce sú povinné zaslať žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE. Do DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 1
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 10:15
Miesto: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 58 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a vložená/predložená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v štátnom (slovenskom) jazyku. Žiadosti a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Záujemca/uchádzač môže predložiť žiadosť o účasť, pokiaľ spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom v znení týchto súťažných podkladov. Uchádzač môže predložiť iba jednu žiadosť.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty
dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej
obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO.
7. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
8. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje podmienky účasti musia byť predložené ako
scany originálnych dokumentov alebo ich úradne osvedčených kópií. Ak je doklad vydávaný v elektronickej forme je
možné predložiť jeho elektronickú podobu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.01.2021