Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Kechnec

  Zadávateľ:
Obec Kechnec
  Predpokladaná hodnota:
1.426.033,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 13:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.01.2021
  Dátum zverejnenia:
27.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kechnec
IČO: 00690261
Kechnec , 04458 Kechnec
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Jozef Konkoly
Telefón: +421 557282510 / 557282511
Email: obeckechnec@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6868
Hlavná adresa(URL): http://www.kechnec.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MARBU - VO 1, s. r. o.
IČO: 52827160
Bratislavská 1617/27 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6868http://www.evoservis.sk/marbu/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.kechnec.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Kechnec
Referenčné číslo: Kechnec_2021_PZ-Zvýšenie kapacity MŠ v obci Kechnec
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na novostavbe objektu materskej školy s 8 triedami po maximálne 20 žiakov, v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer stavebných objektov a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3-1 Projektová dokumentácia a Prílohy č. 3-2 Výkaz výmer. Technické riešenie je navrhnuté autorizovaným projektantom a overené stavebným úradom, čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR. Overenie dodržania technického riešenia s podmienkami uvedenými
v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom. Časový harmonogram a jeho dodržiavanie bude ošetrené platnou Zmluvou o dielo medzi zhotoviteľom stavebných prác a objednávateľom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 426 033,05 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
v obci Kechnec, kat. územie Kechnec, parc. č. 487/28. Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3-1 Projektová dokumentácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na novostavbe objektu materskej školy s 8 triedami po maximálne 20 žiakov. Navrhovaná budova sa nachádza medzi obcami Kechnec a Milhosť, katastrálne územie Kechnec, okres Košice- okolie. Pozemok má od cesty III/3347 rovinatý charakter s mierne sa zvyšujúcou západnou časťou smerom k ceste I/17 a nachádza sa v extraviláne obce Kechnec, na parcelách č. 487/28. Pozemok sa v súčasnosti využíva ako orná pôda na poľnohospodársku prvovýrobu. Pozemok podľa územného plánu obce je učený na občiansku vybavenosť. Novo navrhovaný objekt má dve nadzemné podlažia s plochou strechou. Zámerom návrhu novostavby je vyhovieť vysokému dopytu po miestach v materskej škole v tejto lokalite a tiež zjednodušiť prístup a dochádzku rodičom pracujúcim v priemyselnom areáli obce Kechnec. Nové priestory pre materskú školu s následným začlenením do areálu integrovanej európskej školy tiež znížia náklady na jej prevádzku.
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 ASR, Materská škola

Pri návrhu koncepcie riešenia boli zohľadnené všeobecne uznávané environmentálne aspekty vedúce k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov a k znižovaniu nákladov na ich prevádzku.
Podrobné informácie sú uvedené v nasledovných dokumentoch, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov: Príloha č. 3-1 Projektová dokumentácia SO a sprievodná projektová dokumentácia a výkazy výmery jednotlivých SO.

Množstvo a rozsah predmetu zákazky, ktoré tvoria predmet zákazky ako celok, je presne uvedený a špecifikovaný v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3-1 Projektová dokumentácia a v Prílohe č. 3-2 Výkazy výmery jednotlivých SO, v rámci ktorej sa číselne kvantifikujú Výkazy výmery stavebných objektov, ktoré tvoria predmet zákazky ako celok.

V prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii SO a vo výkazoch výmer SO, platia pre určenie rozsahu predmetu zákazky údaje uvedené vo výkazoch výmer pre príslušné stavebné objekty (Príloha č. 3-2 súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 426 033,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód žiadosti o NFP: NFP302020X902
II.2.14) Doplňujúce informácie
Pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je potrebné splnenie odkl. podmienok uvedených v bode 18.9 ZoD. Zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s prísl. práv. predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
2. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZoVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
3. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.

Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 1.2 a 1.3.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie
o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:
2.1 § 33 ods. 1 písm. a) ZoVO;
2.2 § 33 ods. 1. písm. d) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti ekonomického a finančného postavenia uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
3.1 § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO;
3.2 § 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO;
3.3 § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO;
3.4 § 34 ods. 1 písm. h) ZoVO v nadväznosti na § 36 ZoVO;
3.5 § 34 ods. 1 písm. j) ZoVO
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, technickými
a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.
Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluve o dielo sú, okrem iného, požadované nasledovné podmienky vykonania zákazky:
- zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela;
- zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy
kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním služieb mohol Objednávateľovi
spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do
výšky hodnoty poskytovaných služieb (bližšie info v Zmluve o dielo).
Podmienky spojené s lehotou plnenia predmetu zákazky uvedené v bode II.2.7), sú definované v Prílohe č. 4 návrhu
Zmluvy o dielo, bod 6.1.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 13:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 15:00
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v systéme EN EVOSERVIS, na adrese: MARBU - VO 1, s. r. o., pracovisko: Dúhová 40, 040 01 Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v certifikovanom systéme EN
EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/ v rámci predmetnej zákazky.
2) Pre účely komunikácie vrátane doručovania, realizovanej v systéme EVOSERVIS, sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VO a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZoVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou EVOSERVIS.
Odoslaním takejto písomnosti prostredníctvom EVOSERVIS sa písomnosť dostáva do sféry dispozície adresáta/
uchádzača/alebo do sféry dispozície VO bez toho, aby sa s ňou musel adresát zoznámiť, a doručenie potvrdzovať. Na odoslanú správu elektronickou komunikáciou v EVOSERVIS je adresát upozornený notifikačným emailom. Doručenie prostredníctvom EVOSERVIS je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta dátovej správy v elektronickom nástroji.
Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa doň zaregistruje na adrese
www.evoservis.sk/marbu/, príp. na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný
prístupový kód (meno a heslo) pre komunikáciu s VO, preberanie zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie
elektr. ponúk. Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa
prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile
PREHĽAD ZÁKAZIEK po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a
pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh.
3) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému EN EVOSERVIS: Dostatočne vopred pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie
informácií uvedených vo výzve a v súťažných podkladoch všetkým záujemcom, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
4) Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO. Elektronické ponuky sa budú predkladať potvrdením ponuky UEZ založeným na kvalifikovanom systémovom certifikáte (bližšie info v SP).
5) VO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30 000,00 EUR. Podrobné pokyny sú uvedené v SP v kapitole A.3, bod 17. Zábezpeka.
6) VO vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
7) VO uvádza, že obmedzuje informácie požadované na PÚ (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D
jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (:Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
8) VO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ver. sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie su zapísaní v RPVS.
ZoD bude podpísaná až po úspešnej ex-ante kontrole, poskytovateľom NFP a vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle ZoVO a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke VO.
9) VO stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZoVO uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: VO vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10) Predmetné ver. obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávaním inovácií ani obstarávaním
zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.01.2021