Nákup technologického vybavenia kuchyne hotela

  Zadávateľ:
Carpe diem, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
234.422,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.01.2021
  Dátum zverejnenia:
27.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Carpe diem, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36481815
Hlavná 95, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Ivana Kredatusová
Telefón: +421 914141170
Email: ivana.kredatusova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.hotelcarpediem.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Ultima Ratio, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 03101 Liptovský Mikuláš
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Ivana Kredatusová
Telefón: +421 914141170
Email: ivana.kredatusova@ultimaratio.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.hotelcarpediem.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
reštauračné činnosti a pohostinstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup technologického vybavenia kuchyne hotela
Referenčné číslo: ID-0115
II.1.2) Hlavný kód CPV
39221000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka, osadenie a zapojenie technologického vybavenia kuchyne hotela.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
234 422,62 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39220000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hotel Black Horse, Baštová 6787/25, 080 01 Prešov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka, osadenie a zapojenie technologického vybavenia kuchyne hotela.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
234 422,62 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 11 000,- EUR
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepoždauje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepoždauje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 10:00
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://ultimaratio.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/115
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

3) V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.

4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a)dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
b)dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP (t.j. doručením správy z kontroly VO s kladným záverom prijímateľa)
Verejný obstarávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s úspešným uchádzačom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a žiadosť o NFP, predmetom ktorej sú aj výdavky vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu, nebola poskytovateľom schválená alebo výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov, t.j. využije inštitút odkladacej podmienky.

5) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského
orgánu a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6) Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko predmetom zákazky je technologické vybavenie kuchyne, ktoré tvorí z hľadiska prevádzky jeden technologicky nedeliteľný celok. Dodávateľ je zodpovedný za celé riešenie, vrátane detailného technického dizajnu, za funkčnosť diela ako celku, ktoré musí dosahovať projektované kapacity a štandardy, za dodávku, inštaláciu, oživenie, otestovanie, riziká škody a záručného servisu. Realizácia jednotlivých celkov musí zabezpečovať vzájomnú kompatibilitu z hľadiska funkčnosti a prevádzky zariadenia ako celku. Všetky náklady a riziká realizácie predmetu zákazky bude znášať jeden generálny dodávateľ, ktorý rovnako plne garantuje dosiahnutie projektovaných parametrov ako celku, čo by za predpokladu rozdelenia zákazky nebolo možné. Pre verejného obstarávateľa je z hľadiska jeho hospodárskej činnosti kľúčové, aby dodávaný tovar, t.j. technologické vybavenie kuchyne fungovalo ako jeden celok. Pri obstarávaní technologického vybavenia kuchyne ako celku verejný obstarávateľ nevyberá dodávateľov jednotlivých komponentov, ale vyberá technologického integrátora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.01.2021