Sonograf pre oddelenie OIAM, Urgentný príjem, Novorodenecké oddelenie

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
142.484,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.01.2021
  Dátum zverejnenia:
26.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dorčík Eduard
Telefón: +421 415110660
Fax: +421 415110713
Email: dorcik@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2157
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Sonograf pre oddelenie OIAM, Urgentný príjem, Novorodenecké oddelenie
Referenčné číslo: 040/29/2020,V2020264
II.1.2) Hlavný kód CPV
33124100-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Prístroj vyššej výkonnostnej kategórie pre oddelenie: OAIM, Urgentný príjem, Novorodenecké oddelenie, Pediatrická ortopédia. Zariadenie určené pre diagnostiku v zdravotníctve so zameraním podľa oddelenia a špecifikácie v technických opisoch pre jednotlivé zariadenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
142 484,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Sonografický prístroj pre Urgentný príjem a Novorodenecké oddelenie
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
33112300-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK03
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj vyššej výkonnostnej kategórie pre oddelenie: Urgentný príjem, Novorodenecké oddelenie. Zariadenie určené pre diagnostiku v zdravotníctve so zameraním podľa oddelenia a špecifikácie v technických opisoch pre jednotlivé zariadenia respektíve časti zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
74 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Sonografický prístroj pre OAIM
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
33112300-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj vyššej výkonnostnej kategórie pre oddelenie: OAIM. Zariadenie určené pre diagnostiku v zdravotníctve so zameraním podľa oddelenia a špecifikácie v technických opisoch pre jednotlivé zariadenia respektíve časti zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Sonografický prístroj pre Pediatrickú ortopédiu
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
33112300-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK03
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj vyššej výkonnostnej kategórie pre oddelenie: Pediatrickú ortopédiu . Zariadenie určené pre diagnostiku v zdravotníctve so zameraním podľa oddelenia a špecifikácie v technických opisoch pre jednotlivé zariadenia respektíve časti zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 984,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Doklady,prostredníctvom ktorých uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Dodávateľ preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa§ 32 ods. 4 a 5 ZVO. V prípade Dodávateľa, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Dodávateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým odávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Objednávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený Dodávateľom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V súlade s § 39 ZVO, Dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32 ods. 1ZVO jednotným európskym dokumentom (JED). V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, Dodávateľ postupuje podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Dodávateľ:
1. vo svojej ponuke predloží systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa, ak tento systémom EKS
automaticky vyplnený JED za Dodávateľa plne zodpovedá podmienkam/skutočnostiam týkajúcim sa Dodávateľa
potrebným na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a potvrdenie neexistencie dôvodov na vylúčenie tak, ako je to uvedené vo vzore samotného formulára JED manuál zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie alebo
2. vyplní JED podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke ÚVO.
2.1. V prípade, ak Dodávateľ predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vrámci tohto
verejného obstarávania v súlade so ZVO a v intenciách tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, podľa § 39 ZVO, t.j. JED, vyžaduje sa jeho predloženie prostredníctvom funkcionality EKS, v elektronickej podobe vo formáte .pdf. Ak sa tohto postupu verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, Dodávateľ musí predložiť samostatný JED za každého zúčastneného člena skupiny dodávateľov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zákazka bude realizovaná v zmysle obchodných podmienok, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcií sú uvedené v pravidlách uplatňovania kritérií týchto súťažných podkladov
časť: "27. Elektronická aukcia", prostredníctvom funkcionalít EKS. Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods. 15) nie je povinný použiť e-aukciu, ak by sa e- aukcie zúčastnil len 1 uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 10:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, SR
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 (elektronická aukcia) zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j.vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Nadlimitná jednoobálková verejná súťaž na dodanie tovaru v zmysle § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Elektronická komunikácia bude prebiehať cez elektronický kontraktačný systém (ďalej len EKS), ktorého
prevádzkovateľom je Anasoft APR, spol. s r.o., so sídlom Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 31 361 552. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v systéme EKS.
ID zákazky: V2020264
3. Súťažné podklady sú vo formáte PDF ,všetky prílohy k SP sú v editovateľnej forme dostupné na portáli EKS
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1490
4. Verejný obstarávateľ bude na elektronickej tabuli zákazky zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o
vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým
známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia. Po takomto zverejnení verejný obstarávateľ považuje informáciu za doručenú všetkým uchádzačom.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené ako originál alebo
overená kópia.
7. Pre potreby podania žiadosti o vysvetlenie a inej komunikácie pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk len
prostredníctvom elektronickej komunikácie prostredníctvom EKS.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácii ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8. Zábezpeka sa nevyžaduje.
9. Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na
subdodávateľov ,ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.01.2021