Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna"

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
5.173.740,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.01.2021
  Dátum zverejnenia:
26.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Domianová
Telefón: +421 258311121
Email: maria.domianova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna"
Referenčné číslo: 60302/20/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
71521000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Začiatok úseku trasy rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna nadväzuje na koniec stavby R2 Pstruša - Kriváň (v prevádzke) v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku je plynulým napojením na pripravovanú stavbu R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna je umiestnený v Banskobystrickom kraji, v okresoch Detva a Lučenec. Prechádza katastrálnymi územiami Kriváň, Podkriváň, Píla, Mýtna. Hlavným účelom je výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej rýchlostnej cesty, ktorá preberie všetku tranzitnú dopravu, ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu. Existujúca cesta I/16 po odľahčení od tranzitnej dopravy bude prevádzať dopravu medzi sídelnými útvarmi na danej dopravnej osi a plniť funkciu komunikácie vedenej v súbehu s rýchlostnou cestou, t.j. bude slúžiť pre premávku vozidiel vylúčených z premávky po rýchlostnej ceste. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 173 740,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmetná líniová stavba je vedená katastrálnymi územiami Kriváň, Podkriváň, Píla a Mýtna. Je umiestnená v okresoch Detva a Lučenec v Banskobystrickom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Začiatok úseku trasy rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna nadväzuje na koniec stavby R2 Pstruša - Kriváň (v prevádzke) v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku je plynulým napojením na pripravovanú stavbu R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna je umiestnený v Banskobystrickom kraji, v okresoch Detva a Lučenec. Prechádza katastrálnymi územiami Kriváň, Podkriváň, Píla, Mýtna. Hlavným účelom je výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej rýchlostnej cesty, ktorá preberie všetku tranzitnú dopravu, ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu. Existujúca cesta I/16 po odľahčení od tranzitnej dopravy bude prevádzať dopravu medzi sídelnými útvarmi na danej dopravnej osi a plniť funkciu komunikácie vedenej v súbehu s rýchlostnou cestou, t.j. bude slúžiť pre premávku vozidiel vylúčených z premávky po rýchlostnej ceste. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 173 740,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
1669
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1/ Doplňujúce informácie k bodu II.1.6)
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Činnosť stavebného dozoru na stavbe je komplexná riadiaco-kontrolná činnosť na stavbe ako celku. Bez narušenia tejto kontinuity a súhrnného pohľadu na stavbu ako celku z pohľadu technického (jednotné postupy), časového (nadväznosť harmonogramu), ale aj finančného (súhrnné financovanie) nie je možné efektívne riadiť postup výstavby. Z uvedených dôvodov nie je reálna možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.
Z prieskumu trhu vykonaného verejným obstarávateľom vyplynulo, že na relevantnom trhu v čase vyhlásenia verejného obstarávania existuje viacero subjektov, ktoré dokážu poskytnúť služby požadovanú verejným obstarávateľom za aktuálne nastavených súťažných podkladov, resp. určených podmienok účasti. Na základe tejto skutočnosti je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž, pričom nerozdelenie predmetu zákazky na časti nespôsobuje obmedzenie hospodárskej súťaže, resp. diskrimináciu hospodárskych subjektov.

2/ Doplňujúce informácie k bodu II.2.7)
Trvanie zmluvy:
Lehota výstavby Diela, na ktorom má Dodávateľ poskytovať služby je 1460 kalendárnych dní.
Predpokladaná lehota poskytovania služby je 1669 dní a pozostáva z nasledovných lehôt:
- Zostávajúca lehoty výstavby:
- S poukazom na to, že Zhotoviteľ začal realizovať práce na Diele ku dňu 16.3.2020, Objednávateľ zadefinoval Zostávajúcu Lehotu výstavby Diela ako obdobie od 15.2.2021, ako predpokladaný Dátum začatia poskytovania Služieb, do konca Lehoty výstavby Diela v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo (ďalej len "Zostávajúca Lehota výstavby" alebo "ZLV"). Dĺžka Zostávajúcej Lehoty výstavby za takto definovaných podmienok je 1124 kalendárnych dní (vrátane počtu dní Prechodného obdobia).
- Lehota na oznámenie vád je 365 dní,
- Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy STD je 180 dní.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1.Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ako prílohu zmluvy: záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky (napr. záväzný prísľub) o tom, že Dodávateľovi poskytne úver najmenej vo výške 517 000,- EUR (slovom: päťstosedemnásťtisíc eur), ktorý bude výlučne určený na zabezpečenie finančných tokov pre Dodávateľa počas celej doby poskytovania Služby podľa ZMLUVY (časť VII. bod 31.11 časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzku 1 súťažných podkladov).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 13:00
Miesto: Miesto on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5784/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1/ V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní komisia vyhodnotí splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v zmysle § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5784/summary.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov.
3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5784/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.
4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20. Zábezpeka časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov.
5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy o Dielo uvedenú v bode 32. časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 32.6 časti A1 Zväzku 1 súťažných podkladov určuje, že lehota uvedená v bodoch 32.3 až 32.5 na poskytnutie riadnej súčinnosti je 15 pracovných dní.
6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.01.2021