Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2021 - 2022

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
781.640,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.01.2021
  Dátum zverejnenia:
26.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Prečuch
Telefón: +421 918333484
Email: juraj.precuch@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Hlavná adresa(URL): www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Hlavná 245/72 , 97652 Čierny Balog
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Prečuch
Telefón: +421 918333484
Email: juraj.precuch@lesy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.lesy.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2021 - 2022
Referenčné číslo: 1406/NLZ/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
77211000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je ťažbová činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla počas rokov 2021 - 2022.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
781 640,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky je územie OZ Čierny Balog, konkrétne obvod LS Sihla.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je ťažbová činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla počas rokov 2021 - 2022.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
781 640,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
21
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 32 ZVO:
- nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.
- nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Preukáže doloženým potvrdením všetkých zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace.
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace.
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Preukáže doloženým čestným vyhlásením.
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak nie je upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť: § 34 ods.1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Zoznam požadovaných a dostupných strojov a technického vybavenia, ktoré bude mať k dispozícií pre realizáciu
predmetu zákazky (vzor zoznamu sa nachádza v súťažných podkladoch).
V zozname uchádzač uvedie ku každému uvádzanému stroju a technickému vybaveniu nasledovné údaje:
-popis a množstvo uvádzaného stroja/technického vybavenia,
-forma vzťahu k uvádzanému stroju/technickému vybaveniu, vo vlastníctve/v inom vzťahu (uviesť a doložiť zmluvou
preukazujúcou disponibilnosť s daným strojným vybavením počas celého zmluvného vzťahu).
Uchádzač predloží len taký zoznam strojov, ktorých technický stav zodpovedá všetkým požiadavkám STN a platných zákonov Slovenskej republiky.
Uchádzač musí doložiť kópie technických preukazov.
V prípade prostriedkov, ktoré nemajú technický preukaz, uviesť výrobné číslo podvozku alebo karosérie prostriedkov.
Pri koňoch čestné prehlásenie o ich dispozícií.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto Skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie formy vlastníctva / disponibility stroja alebo technického vybavenia a jej
preukázania počas platnosti celej rámcovej dohody nasledovne:
-vlastníctvo - technický preukaz, kde je uvedený uchádzač ako vlastník
-zmluva o výpožičke
-nájomná zmluva alebo zmluva o budúcej nájomnej zmluve
-kúpna zmluva alebo zmluva o budúcej kúpnej zmluve
-leasingová zmluva alebo zmluva o budúcej leasingovej zmluve
-alebo uvedené formy vlastníctva / disponibility preukázané subdodávateľom.
V prípade ak disponibilitu uchádzač preukazuje zmluvou v ktorej osoba, ktorá poskytuje stroj alebo technické vybavenie uchádzačovi, nie je ich vlastníkom, tak musí predložiť aj relevantný dokument z ktorého vyplýva, že vlastník súhlasil, aby táto osoba mohla dať technické vybavenie alebo stroj do podnájmu respektíve do výpožičky, alebo mohla jej užívanie postúpiť tretej osobe (uchádzačovi).

Uchádzač musí preukázať že disponuje minimálne s nasledovným vybavením:
-minimálne 4 ks. ŠLKT alebo UKT
-minimálne 2 ks. koní


Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí disponujú odborným vybavením z oblasti predmetu zákazky, aby predmet zákazky boli schopní plniť. Uchádzač musí preukázať, že je schopný technicky zabezpečiť plnenie zmluvy v požadovanom rozsahu.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať v zmysle § 39 podľa § 186 ods.2 zákona o VO formulárom
Jednotný európsky dokument (ďalej JED), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti predložia uchádzači, ktorých vyzve verejný obstarávateľ.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 10:00
Miesto: on-line sprístupnenie ponúk
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10387/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
- Súťažné podklady budú zverejnené na profile verejného obstarávateľa, kde sú verejne prístupné
(http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951).
- Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO
prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com.
- Odkaz na zákazku v komunikačnom rozhraní systému JOSEPHINE:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10387/summary
- Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito
spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.

ZÁBEZPEKA:
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 1 000,00 €.
Spôsoby zloženia zábezpeky:
a) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa (IBAN: SK28 0200 0001 8200 0510 9312, VS: IČO uchádzača), alebo
b) poskytnutím bankovej záruky alebo
c) poistením záruky
Ďalšie podrobnosti k zábezpeke sú uvedené v bode 16. súťažných podkladov

- Postup verejného obstarávania: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7,
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné
obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.01.2021