Služby špecialistov v oblasti analýzy, návrhu, vývoja, implementácie a riadenia IT projektu v rámci realizácie projektu Lepší Manažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II)

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
432.793,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.01.2021
  Dátum zverejnenia:
21.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Radoslav Drobný
Telefón: +421 917558404
Email: radoslav.drobny@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Hlavná adresa(URL): www.vucpo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby špecialistov v oblasti analýzy, návrhu, vývoja, implementácie a riadenia IT projektu v rámci realizácie projektu Lepší Manažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II)
Referenčné číslo: LEMAD1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
72260000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb IT expertov počas trvania projektu LEMAD PSK II (18 mesiacov) podľa pokynov verejného obstarávateľa a v súlade s projektovými zámermi, cieľmi a aktivitami.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
432 793,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
IT tester
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72254100-1
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Úlohou IT testera je napr. hľadať chyby v softwarovej aplikácii. Podľa typu a funkcionality softwaru sa používajú rôzne druhy testovania ako napr. funkčné testovanie, záťažové testovanie, testovanie bezpečnosti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 982,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 2
II.2.1) Názov
IT programátor
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212000-4
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
IT programátor/vývojár napr. transformuje návrh softwarovej aplikácie, na základe jej detailnej špecifikácie a vývojových diagramov, do podoby počítačového programu. Písanie programu, skriptovanie resp. kódovanie vykonáva v programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu/aplikácie. IT programátor/vývojár takisto zabezpečuje alebo priamo vykonáva dokumentáciu zdrojového kódu tak, aby tento mohol byť ďalej využívaný a rozvíjaný nezávisle od autora kódu (tzn. od konkrétnej osoby IT programátora/vývojára, ktorá kód vytvorila). IT programátor je zároveň databázovým špecialistom, ktorý ovláda prácu s databázami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
169 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 3
II.2.1) Názov
Projektový manažér IT projektu
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79421000-1
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Projektový manažér IT projektu napr. plánuje, organizuje a riadi zdroje a projektové aktivity a úlohy tak, aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady. Výsledkom jeho činnosti je vytvorenie novej služby, produktu alebo nastavenie procesu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 740,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 4
II.2.1) Názov
IT analytik
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72240000-9
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
IT analytik napr. analyzuje procesné a ďalšie požiadavky a špecifikácie súčasného alebo budúceho užívateľa softwaru (zákazníka) a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie. Zúčastňuje sa na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Úzko spolupracuje aj s IT architektom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
95 271,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 5
II.2.1) Názov
IT dohľad/QA
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72224000-1
72260000-5
72224200-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Analytik kvality, resp. odborník pre IT dohľad/Quality Assurance napr. navrhuje a zavádza do praxe také postupy, techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu. Parametrami kvality sú napríklad funkcionalita softwaru, naplnenie požiadaviek zadania, spokojnosť klientov/užívateľov, výkonové parametre, efektívne procesy, produktivita, dodržanie časového a vecného rozsahu IT projektu. Zároveň definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a testovacích scenárov. Analyzuje výsledky testovania. Komplexný prístup ku kvalite si vyžaduje jeho účasť vo všetkých fázach vývoja SW, resp. IS. To znamená pri definovaní a špecifikovaní požiadaviek klienta, ich analýze, pri vývoji produktu/softwaru/IS a tiež pri ich údržbe.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 825,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 6
II.2.1) Názov
Špecialista pre bezpečnosť IT
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212730-5
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Špecialista pre bezpečnosť IT napr. definuje alebo prípadne aj vykonáva činnosti zabezpečujúce ochranu IS a jeho zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským aktivitám, ktorých cieľom je krádež informácií, financií, zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna činnosť prípadne iné činnosti s negatívnym dopadom, realizované prostredníctvom IS alebo na IS.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
51 637,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 7
II.2.1) Názov
Školiteľ pre IT systémy
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
80530000-8
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Školiteľ pre IT systémy napr. pripravuje a tvorí obsah školenia, osobne ho prezentuje a vyučuje. Predmetom školenia sú produkty či služby v širokom rozsahu od kancelárskych a špecializovaných aplikácií (napr. MS Office), cez programovacie jazyky a správu systémov, až po vysoko špecializované technológie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
20 137,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona stačí predložiť v jednom vyhotovení nezávisle od toho, na koľko častí uchádzač predkladá ponuku. Presný opis podmienok účasti je v bode A.2 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 11:00
Miesto: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže, že je oprávnený konať za spoločnosť/uchádzača, resp. plnou mocou/poverením zastupovať osobu oprávnenú konať voriginálnom vyhotovení a dokladom totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených: a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií,
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky pre časť 1 vo výške 2.500,00 EUR, pre časť 2 vo výške 6.000,00 EUR, pre časť 3 vo výške 800,00 EUR, pre časť 4 vo výške 4.000,00 EUR, pre časť 5 vo výške 1.000,00 EUR, pre časť 6 vo výške 2.000,00 EUR, pre časť 7 vo výške 1.000,00 EUR. Podrobnosti zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi bude uskutočňovaná v slovenskom jazyku a výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom IS EVO v súlade s § 20 zákona. Vstup do IS EVO je na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
4. Verejný obstarávateľ vylúči v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má odôvodnené podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. V rámci predmetného verejného obstarávania sa nepoužije elektronická aukcia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.01.2021