Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách na obdobie školských rokov 2021/2022 – 2022/2023

  Zadávateľ:
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
  Predpokladaná hodnota:
772.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.03.2021 12:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.01.2021
  Dátum zverejnenia:
21.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42134943
Žehrianska 9, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
Telefón: +421 268260301
Fax: +421 248260242
Email: ivana.pichanicova@nucem.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/10522
Hlavná adresa(URL): www.nucem.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách na obdobie školských rokov 2021/2022 – 2022/2023
Referenčné číslo: 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb pre celonárodné testovania na základných školách (ďalej ZŠ) a gymnáziách a stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom (ďalej 8-GYM) Slovenskej republiky v školskom roku 2021/2022 a v školskom roku 2022/2023 (ďalej len testovanie na ZŠ), a to predovšetkým spracovanie odpoveďových hárkov rozpoznávaním, vyťažovanie dát a technická podpora pri správe a aktualizácii databáz. Súčasťou predmetu plnenia je aj návrh, optimalizácia a technická podpora tlače odpoveďových hárkov a tlač testovacích nástrojov a distribúcia formulárov do/zo škôl, vrátane súvisiacich služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
772 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72311100-9
72310000-1
72314000-9
72316000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb pre celonárodné testovania na základných školách (ďalej ZŠ) a gymnáziách a stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom (ďalej 8-GYM) Slovenskej republiky v školskom roku 2021/2022 a v školskom roku 2022/2023 (ďalej len testovanie na ZŠ), a to konkrétne testovania žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ, žiakov 1. a 4. ročníka tried 8-GYM Testovanie 5 2022 (Testovanie 5 2023) a Testovanie 9 2022 (Testovanie 9 2023) v nasledovnom rozsahu:
grafické spracovanie (návrh a dizajn) testovacích nástrojov (ďalej aj testovacie zošity alebo TZ), odpoveďových hárkov (ďalej aj OH) k testom na samoprepisovacích formulároch formátu A4 a ďalších dokumentov, ich schvaľovanie a príprava na tlač, príprava a tlač štítkov s QR kódmi,
tlač TZ, OH a sprievodných dokumentov,
označenie balíkov s TZ kontrolnými lístkami a štítkami,
prevádzka hotline pre zapojené školy,
balenie, vybaľovanie, triedenie, evidencia všetkých zásielok,
dodanie predmetu zákazky do/z miesta plnenia predmetu zákazky v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa,
spracovanie vyplnených OH technológiou skenovania a rozpoznávania znakov, ich označenie elektronickým podpisom,
strojové vyhodnotenie všetkých OH vrátane hodnotenia krátkych písaných odpovedí operátorom,
spracovanie exportov verifikovaných výstupov, vytvorenie konečnej výsledkovej databázy z testovania, doručenie dát a zásielok verejnému obstarávateľovi,
ďalšie súvisiace činnosti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
772 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4.Podľa § 39 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED),ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
5.Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
6.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
7.Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať doklady iba podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) c) a e) ZVO. V prípade, ak má uchádzač záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil hore uvedené doklady musí kompletne vyplniť formuláre potrebné pre získanie predmetných dokumentov a podpísať ich EID oprávnenej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo zaručenou konverziou a predložiť v ponuke.
Formuláre sú na tejto linke: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektochvedeneuradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Ostatné dokumenty podľa § 32 verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov podľa odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe.
V súvislosti s opatreniami na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. 12. 2019 dáva verejný obstarávateľ do pozornosti všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 11/2019 dostupné na tejto linke:
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2492/V%C5%A1MU_novela_%C2%A7_32%20ods_1_p%C3%ADsm_b_c
8.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
9.Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.Uchádzač predloží doklady podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľad o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
3.Vyžaduje sa predloženie skenu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
5.V súlade s ust. § 39 ods. 1 ZVO splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom dosiahnutom obrate za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v minimálnej sumárnej (kumulatívnej) hodnote 550.000,00 EUR.
Uchádzač zároveň predloží prehľad o celkovom dosiahnutom obrate, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Prehľad o dosiahnutom obrate uchádzač podloží údajmi z príslušných riadkov výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) platný v deň odoslania tohto oznámenia na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, uchádzač nepredkladá tieto doklady (výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch); verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie dokladu, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky uchádzača.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky ako sken originálov alebo úradne osvedčených fotokópií, potvrdených príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdených inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača. Ak uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť požadované doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj výška obratu za príslušné hospodárske roky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží doklady:
1.Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
Zoznamom poskytnutých služieb uchádzač preukáže, že za rozhodné obdobie poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne 336.000,00 EUR bez DPH, z ktorých
aspoň 1 zahrňovala zabezpečenie a realizáciu digitalizačných skenovacích služieb alebo služieb z oblasti spracovania dát technológiami OCR/ICR/OMR/OBR alebo obdobnými,
aspoň 1 zahrňovala spracovanie dát v rozsahu min. 188.000 strán/min. 20 miliónov rozpoznaných znakov z formulárov vyplňovaných rukou,
aspoň 1 zahrňovala zabezpečenie a realizáciu digitalizačných skenovacích služieb a služieb z oblasti spracovania dát z formulárov vyplňovaných rukou s aplikovaním normy STN ISO 2859-10 alebo ekvivalentnej.
Pod službou rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie skenovanie, vyťažovanie a spracovanie údajov z naskenovaných strán/dokumentov.
2.Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojitosti s § 35 ZVO: Uchádzač uvedie opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení, ktoré použije na zabezpečenie kvality.
3.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojitosti s § 36 ZVO: Uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy.
4.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy (kľúčových expertov).
5.Podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky.
6.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
7.Podľa § 39 ods. 1 ZVO splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
8.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
9.Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz ECB platný v deň odoslania tohto oznámenia na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Uchádzač môže uvedené požiadavky preukázať aj jednou zmluvou/plnením. Uchádzač môže zároveň súhrnnú hodnotu poskytnutých služieb preukázať aj kombináciou viacerých zmlúv.
Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej referencie vyčíslená hodnota, ktorá zohľadňuje (ak je to uplatniteľné):
alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie,
len poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
alikvotný podiel uchádzača (alebo tretej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienky účasti) v skupine dodávateľov.
K bodu 2.: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
K bodu 3: Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
K bodu 4. Uchádzač preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek:
Expert pre oblasť riadenia projektov obdobného charakteru ako je predmet zákazky:
a.min. 5 (päť) rokov praxe/odborných skúseností v oblasti riadenia projektov obdobného charakteru ako je predmet zákazky;
b.preukázateľné praktické skúsenosti s riadením min. 3 (troch) projektov zahrňujúcich koordináciu tlače dokumentov, balenie a distribúciu a spracovanie zásielok na a z minimálne 1000 odberných miest vrátane zabezpečenia a koordinácie call centra pre odberné miesta,
Expert pre oblasť riadenia projektov vyhodnocovania formulárov písaných rukou:
a.min. 5 (päť) rokov praxe/odborných skúseností v oblasti riadenia projektov z oblasti IT;
b.preukázateľné praktické skúsenosti s riadením min. 3 (troch) projektov vyhodnocovania formulárov písaných rukou;
Expert pre oblasť vyťažovanie a hodnotenia dát:
a.min. 5 (päť) rokov praxe v oblasti IT;
b.preukázateľné praktické skúsenosti s produkčným skenovaním a spracovaním dát technológiami OCR, ICR, OMR, OBR alebo obdobnými (t. j. skenovanie/ vyťažovanie, hodnotenie a spracovanie údajov z formulárov) v trvaní súhrnne min. 24 mesiacov;
4.1 Z uchádzačom predložených dokladov musia byť minimálne zrejmé údaje o vzdelaní a odbornej praxi expertov, čo uchádzač u týchto expertov preukáže predložením profesijných životopisov, alebo ekvivalentnými dokladmi.
4.2 Z každého predloženého profesijného životopisu experta alebo ekvivalentného dokladu musia vyplývať nasledovné údaje/skutočnosti:
meno a priezvisko,
história zamestnania/odbornej praxe vo vzťahu k predmetu zákazky,
praktické skúsenosti experta vrátane kontaktu, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť príslušné informácie,
podpis.
4.3. Všetky podmienky určené na pozíciu konkrétneho experta musí spĺňať jedna fyzická osoba. Jednu fyzickú osobu možno použiť na preukázanie splnenia podmienok účasti na max. 2 pozície kľúčových expertov.
K bodu 5: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy uvedenú v bode 22 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia systému EO EKS.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.03.2021 12:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.03.2021 13:00
Miesto: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súlade s ust. § 54 ods. 3 zákona o VO je otváranie ponúk neverejné z dôvodu následného uskutočnenia elektronickej aukcie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 ZVO prostredníctvom systému EO EKS a je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle (URL) https://eo.eks.sk/.
2.Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1850. V profile verejného obstarávateľa sa zároveň uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na elektronickej tabuli.
4.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EO EKS dostatočne vopred.
5.JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JEDom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). V prípade, že požadované doklady sú pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač uvedie v JED-e informácie potrebné na prístup do týchto databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania žiadať predloženie, či už všetkých dokladov alebo len niektorých, ktoré boli nahradené JED-om. Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup nebude ich od uchádzača vyžadovať a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.
6.Predmetné verejné obstarávanie zahrňuje sociálne hľadisko a prvky zeleného verejného obstarávania.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.01.2021