Nákup dreveného materiálu a príslušenstva na realizáciu dreveného obkladu lavičiek komunálnym podnikom

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 16:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.01.2021
  Dátum zverejnenia:
20.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Némethová
Telefón: +421 259356342
Email: maria.nemethova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup dreveného materiálu a príslušenstva na realizáciu dreveného obkladu lavičiek komunálnym podnikom
Referenčné číslo: MAGS OVO 43313/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
03410000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup dreveného materiálu a príslušenstva na realizáciu dreveného obkladu lavičiek komunálnym podnikom. Zákazka je rozdelená na nasledovné 3 (tri) časti:

Časť 1: Drevený materiál
Sibírsky smrekovec 50 m2
Hrubovrstvá olejová lazúra na povrchovú úpravu dreva 50 l

Časť 2: Železiarsky materiál
Spojovací materiál- závitové tyče 60 ks
Oceľový profil štvorcový 100 bm
Náter na oceľový profil 25 l

Časť 3: Nivelačná zmes 12 bal/300 kg
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 16:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.: 10801-5000/2018 budú cenové ponuky predložené v tejto súťaži slúžiť aj na stanovenie PHZ.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.01.2021