Novostavba materskej školy v meste Stropkov

  Zadávateľ:
Mesto Stropkov
  Predpokladaná hodnota:
622.100,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 07:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.01.2021
  Dátum zverejnenia:
18.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Stropkov
IČO: 00331007
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ondrej Brendza
Telefón: +421 544868802
Fax: +421 544868805
Email: primator@stropkov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
JUDr. Anna Filipová
IČO: 47874856
Banícka 1732/12 , 05201 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Anna Filipová
Telefón: +421 948604029
Email: judr.filipova.vo@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba materskej školy v meste Stropkov
Referenčné číslo: Stropkov/MS/SP/2020/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je výstavba budovy materskej školy v meste Stropkov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
622 100,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto Stropkov, okres Stropkov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je výstavba budovy materskej školy v meste Stropkov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
622 100,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 312061W793-Novostavba materskej školy v meste Stropkov
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Ľudské zdroje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie; alebo
c) čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO; Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
3) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
4) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
5) V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
6) Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov
(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)
(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha: Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b)potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 ZVO doklady uvedené v § 32 ods. 2 písm. d) a f) ZVO.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pokiaľ je toto obdobie kratšie ako skúmané obdobie posledných troch hospodárskych rokov.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní : Podmienky účasti týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 33 zákona o verejnom
obstarávaní. Požiadavka podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní je založená na predpoklade
schopnosti budúceho dodávateľa s primeraným finančným pozadím schopným zabezpečiť potrebné finančné toky pre
zabezpečenie predmetu obstarávania.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na
predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Prehľad o celkovom obrate v minimálnej výške 500 000,- EUR s DPH alebo ekvivalent v inej mene za posudzované obdobie, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzača.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO: b) zoznamom stavebných prác uskutočnených
za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie: Účelom tejto požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v sledovanom období
dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Preukázanie úspešnej realizácie min. počtu zákaziek má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval minimálne 1 stavby rovnakého alebo podobného charakteru (kumulatívne) s rozpočtovým nákladom maximálne do výšky 450 000 EUR bez DPH. Za stavby rovnakého charakteru sa považujú pozemné stavby. Zoznam stavebných prác má obsahovať:
- názov a sídlo objednávateľa,
- kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet stavebných prác,
- doba realizácie,
- cena stavebných prác s DPH
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 07:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme IS EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia v prípade splnenia podmienok podľa zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinní mať zápis v registri verejného sektora v zmysle zákona ku dňu podpisu zmluvy.
5. Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 15000,00 EUR (slovom pätnásťtisíc eur). Ustanovenia, ktoré detailne upravujú spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sa nachádzajú v článku 15 Súťažných podkladov.
6. Nepoužije sa elektronická aukcia.
7. Verejný obstarávateľ aplikuje v rámci VO sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviaže úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác (ďalej len zhotoviteľ) realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia: povinnosť zhotoviteľa zamestnať minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby, a to počas doby realizácie stavebných prác
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.01.2021