REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR

  Zadávateľ:
Mesto Svätý Jur
  Predpokladaná hodnota:
1.275.778,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2021 14:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.01.2021
  Dátum zverejnenia:
14.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Svätý Jur
IČO: 00304832
Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
Slovensko
Kontaktná osoba: Hana Mateičková
Telefón: +421 903266117
Fax: +421 244971320
Email: mateickova.hana@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.svatyjur.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 275 778,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Svätý Jur
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia Pezinskej ulice v Svätom Juri
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Celková cena diela s DPH
Relatívna váha: 85
Názov: Lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 15
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 275 778,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 200
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, v samostatnej prílohe v rámci ponuky.
Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne aj len banka), v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky (ďalej len vyjadrenie). Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, vrátane informácií o tom, či jeho bankový účet je alebo bol v nepovolenom debete a či jeho bankový účet je alebo bol predmetom exekúcie s tým, že vyjadrenie banky sa bude vzťahovať na obdobie od založenia účtu až po deň vystavenia potvrdenia, najviac však 3 roky pred dňom vystavenia potvrdenia. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich.
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankách nemá vedené účty.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
§ 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby , údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
§ 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
§ 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (stavebné práce na komunikáciách, rekonštrukcia komunikácií) v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo výške min. 1 250 000,- EUR.
Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.
V prípade, ak má uchádzač príslušnú referenciu zverejnenú v registri referencii vedenom ÚVO, postačuje uviesť odkaz na zverejnenú referenciu.
uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality podľa § 35 zákona ISO 9001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem.
uchádzač doloží doklad odbornej spôsobilosti predložením osvedčenia pre výkon funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby ako celok
Vyhlásenie uchádzača o disponibilite strojovým vybavením so zoznamom tohto strojového vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, obsahujúce položkovitý zoznam tohto strojového vybavenia s uvedením označenia typu, počtu a účelu jednotlivého strojového vybavenia vo vzťahu k predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2021 14:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2021 16:30
Miesto: Škultétyho 1, 831 06 Bratislava, 1. poschodie , kancelária Allianz
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).
Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.
2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 25.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných
podkladoch.
6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný
obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.01.2021