Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo

  Zadávateľ:
Gymnázium - Gimnázium
  Predpokladaná hodnota:
9.585,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.01.2021
  Dátum zverejnenia:
14.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium - Gimnázium
IČO: 00160580
Námestie padlých hrdinov 2, 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. László Kerekes
Telefón: +421 940641159
Email: kerekes.laszlo@gymfilakovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/373
Hlavná adresa(URL): https://gymfilakovo.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Stredná škola
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
Referenčné číslo: ID 1969
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov - zabezpečenie didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu pre Gymnázium - Gimnázium vo Fiľakove v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Nové cesty poznania, Operačný program Ľudské zdroje. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 výzvy Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Súčasťou zákazky sú aj všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a ďalšie súvisiace náklady uchádzača v zmysle prílohy č. 1 výzvy a v súlade s prílohou č. 2 výzvy Kúpna zmluva).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
9 585,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Európsky sociálny fond, Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ), Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ: 1.1.1
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmet zákazky je rozdelený na samostatné časti:
- Predmet zákazky č. 1 Triedny set elektrina
- Predmet zákazky č. 2 Fotovoltaická slnečná súprava
- Predmet zákazky č. 3 Pomôcky pre fyziku
- Predmet zákazky č. 4 Literatúra prírodovedné predmety

2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.01.2021