Územný plán obce Bernolákovo

  Zadávateľ:
Obec Bernolákovo
  Predpokladaná hodnota:
58.300,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.03.2021 12:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.01.2021
  Dátum zverejnenia:
14.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bernolákovo
IČO: 00304662
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Miroslav Turenič
Telefón: +421 910720351
Email: turenic@bernolakovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Územný plán obce Bernolákovo
II.1.2) Hlavný kód CPV
71410000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie, resp. zhotovenie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie, a to územného plánu obce Bernolákovo, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Riešeným územím bude celé katastrálne územie obce Bernolákovo, ktorého rozloha je 2843 ha. Počet obyvateľov obce Bernolákovo je 9 058.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Výzvy na prekladanie ponúk - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 6 Výzvy na prekladanie ponúk - Návrh zmluvy o dielo.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
58 300,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2021