Vodozádržný park Hviezdoslavov

  Zadávateľ:
Obec Hviezdoslavov
  Predpokladaná hodnota:
353.152,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2021
  Dátum zverejnenia:
14.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hviezdoslavov
IČO: 00305456
Hviezdoslavov 8, 93041 Hviezdoslavov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Zelenák
Telefón: +421 907745169
Email: zelenak@visions.cc
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.hviezdoslavov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržný park Hviezdoslavov
Referenčné číslo: Hviezdoslavov2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je realizácia vodozádržného parku v obci Hviezdoslavov.

Všetky informácie nájdete v projektovej dokumentácií a v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
353 152,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232450-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hviezdoslavov 8
930 41 Hviezdoslavov
p. c.1/3 , p. c. 1/6
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú práce na objekte vodozádržného parku pre zachytávanie a následné účinné využívanie daždovej vody v podobe vytvorenia zavlažovacieho systému na polievanie zelene na verejných priestoroch.

Pre zachytávanie daždovej vody boli navrhnuté podzemné nádrže s príslušnými doplňujúcimi zariadeniami a pre jej využívanie sa navrhol závlahovy systém. Všetky navrhované objekty su podzemného charakteru. V rámci stavby sa zrealizujú stavebné objekty - Zariadenia pre zachytávanie a využívanie daždových vôd, ktoré sa umiestnia podľa výkresovej časti PD v zelenom páse. Zachytávanie daždových vôd do podzemných nádrží je navrhnuté v 2 lokalitách obce, ktoré z hľadiska hydrauliky daždových vôd nie su navzájom prepojené. Všetky lokality su riešené samostatne.


Všetky informácie nájdete v projektovej dokumentácií a v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
353 152,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Vodozádržné opatrenia v urbanizovej krajine,OPKZP-PO2-SC211-2020-62
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s financovaním tejto zákazky.

Vodozádržné opatrenia v urbanizovej krajine, OPKZP-PO2-SC211-2020-62.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní
(ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO. V prípade skupiny
dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nie je oprávnený použiť
údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade
predkladania dokladov podľa § 32 ods.2 je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Finančné a ekonomické postavenie preukazuje uchádzač predložením vyjadrenia
banky alebo pobočky zahraničnej banky Záväzný prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie
realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH, alebo ekvivalent v inej
mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému
klientovi(uchádzačovi) úver, ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou. Vyššie uvedené vyjadrenie banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými
prostriedkami) sumu vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH a vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky. Vyššie uvedené vyjadrenie banky, alebo potvrdenie banky nesmie byť staršie ako 60 dní ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a musí ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk odrážať skutočný stav.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. (1) písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) ZVO. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods. (2) ZVO s výnimkou dokladu uvedeného v písm. e) spomínaného ustanovenia.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vid vyššie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 34 ods. (1) písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil. V prípade ak
uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje
posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola
realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných
prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba
finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli
stavebné práce uskutočnené.

2. § 34 ods. (1) pism. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

4. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

5. Doklady v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluv.

Uchádzač môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie ekonomického a finančného postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju ekonomické a finančné postavenia alebo technickú a odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie ekonomického a finančného postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo elevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne poskytovať služby , na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác
rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky( zariadenie pre zachytávanie a využívanie dažďových vôd, krajinské úpravy) v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky.

2.Riadiaci zamestnanec - hlavný stavbyvedúci, počet min. 1:
-doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t.j. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o
vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie
pozemné stavby); preukáže osvedčením,
-minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho, preukáže
životopisom,
-minimálne jedna (1) preukázateľná praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho obdobnej
ako predmet zákazky v minimálnej hodnote 330 000 EUR bez DPH, preukáže životopisom.

3.Uchádzač vo svojej ponuke predloží opatrenia na zabezpečenia kvality, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je plnenie predmetu zákazky. Záujemca predloží certifikát systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad alebo dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V takom prípade verejný obstarávateľ požaduje predložiť popis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia z členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

4. Uchádzač vo svojej ponuke predloží platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 v oblasti predmetu zákazky (v oblasti stavebných prác/činností) vydaný akreditovaným certifikačným orgánom resp. iný ekvivalentný doklad alebo dokument prezentujúci systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V takom prípade verejný obstarávateľ požaduje predložiť popis tohto ekvivalentného manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo rovnocenné osvedčenia z členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

5. Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom. Pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi (v zmysle metodickej príručky SAŽP sa za iný vhodný dôkaz považuje napr. správa z environmentálneho auditu od akreditovanej audítorskej organizácie, environmentálne vyhlásenie potvrdené akreditovaným environmentálnym overovateľom).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákzky sú uvedené v návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2021 13:00
Miesto: Visions consulting s.r.o., Štefániková 23 zasadacia miestnosť, 917 01 Trnava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní učast na otvaraní ponúk všetkým uchadzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejny obstaravatel poskytuje k sutaznym podkladom bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov. Z tohto dovodu verejny obstaravatel sutazne podklady neodosiela. Verejny obstaravatel bude pri komunikacii v celom procese obstaravania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponuk postupovat v zmysle § 20 zakona o verejnom obstaravani prostrednictvom komunikacneho rozhrania systemu JOSEPHINE. Pravidla pre dorucovanie zasielok: zasielka sa povazuje za dorucenu zaujemcovi/uchadzacovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa povazuje okamih, od kedy ma adresat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tj. ako nahle sa dostane zasielka do sfery jeho dispozicie.

2. Ponuka je vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani a vlozena do systemu JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponuk je umoznene iba autentifikovanym uchadzacom. Autentifikaciu je mozne previest tymito sposobmi a)v systeme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym cipom a bezpecnostnym osobnostnym kodom (eID). V systeme je autentifikovana spolocnost, ktoru pomocou eID registruje statutar danej spolocnosti. Autentifikaciu vykonava poskytovatel systemu JOSEPHINE, a to v pracovnych dnoch v case 8.00 16.00 hod.
b)nahranim kvalifikovaneho elektronickeho podpisu (napriklad podpisu eID) statutara danej spolocnosti na kartu uzivatela po registracii a prihlaseni do systemu JOSEPHINE. Autentifikaciu vykona poskytovatel systemu JOSEPHINE, a to v pracovnych dnoch v case 8.00 16.00 hod.
c)vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registracii, ktora je podpisana elektronickym podpisom statutara aj splnomocnenou osobou, alebo presla zarucenou konverziou. Autentifikaciu vykona poskytovatel systemu JOSEPHINE, a to v pracovne dni v case 8.00 16.00 hod.
d)pockanim na autentifikacny kod, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk statutara uchadzaca v listovej podobe formou doporucenej posty. Lehota na tento ukon su obvykle 3 pracovne dni a je potrebne s touto lehotou pocitat pri vkladani ponuky. Autentifikovany uchadzac si po prihlaseni do systemu JOSEPHINE v Prehlade zakaziek vyberie predmetnu zakazku a vlozi svoju ponuku do urceneho formulara na prijem ponuk, ktory najde v zalozke Ponuky.

3. Sutazne podklady a ostatna dokumentacia k predmetnemu obstaravaniu bude uverejnena v prislusnej zakazke v systeme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, cim verejny obstaravatel umozni neobmedzeny a priamy pristup k podkladom.

4. Verejny obstaravatel v zmysle § 46 ods. (1) ZVO pozaduje od uchadzacov zabezpecenie viazanosti ich ponuky zabezpekou. Pod zabezpekou sa v tomto pripade mysli poskytnutie bankovej zaruky za uchadzaca alebo zlozenie financnych prostriedkov uchadzacom na ucet verejneho obstaravatela v sume 10 000,- EUR.
Podrobnosti ohladom zlozenia zabezpeky su uvedene v sutaznych podkladoch.

5. Dalsie podmienky a poziadavky tykajuce sa tohto verejneho obstaravania su uvedene v sutaznych podkladoch a v prislusnych pravnych predpisoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2021