Poprad OKP OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
297.335,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2021
  Dátum zverejnenia:
14.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Novosad
Telefón: +421 250944527
Fax: +421 250944046
Email: roman.novosad3@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
Hlavná adresa(URL): www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poprad OKP OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Referenčné číslo: V2020522
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216111-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu OKP Okresného riaditeľstva PZ Poprad v rozsahu spracovaného projektu stavby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
297 335,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45216111-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
OKP OR PZ v Poprade, 29. augusta 172/12, 058 01 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu OKP Okresného riaditeľstva PZ Poprad v rozsahu spracovaného projektu stavby.
V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia obvodového plášťa a výmeny otvorových konštrukcií, výmena elektrických ohrievačov vody, výmeny svietidiel, nový bleskozvod. Súčasťou stavebných prác je aj vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu vonkajšou rampou a hygienického zariadenia pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01.1 OKP OR PZ Poprad oprávnené práce
SO 01.2 OKP OR PZ Poprad neoprávnené práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
297 335,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310040U700
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Hospodársky subjekt preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona a spôsobu ich preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona účinné od 1.12.2019. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
-výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
Upozornenie:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky a to, že uchádzač nebol v predchádzajúcich troch rokoch a taktiež nie je v súčasnosti v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie a exekúcie. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predkladá nemá vedené účty a ani žiadne záväzky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona
o verejnom obstarávaní.
Bližšie informácie k preukázaniu technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č.8 súťažných podkladov a sú dostupné na https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1845
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.02.2021 10:00
Miesto: Komisia otvorí ponuky elektronicky na mieste, t.j. v rámci systému EKS. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1845. Prostredníctvom funkcionality EKS sa online sprístupnia ponuky všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie, a to v čase uvedenom v tejto výzve
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 08.02.2021 o 10:00 hod. na adrese OKP OR PZ v Poprade, 29. augusta 172/12, 058 01 Poprad.
Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 05.02.2021 do 13:00 hod zástupcovi verejného
obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte emailom na adrese lubomíra.sasalova@minv.sk alebo tel.
+421961805416.
2. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný
predložiť doklady uvedené v bode 36.8. súťažných podkladov.
3. Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 8 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 14. súťažných podkladov.
4. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovi a skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
5. Verejný obstarávateľ toto verejné obstarávanie realizuje prostredníctvom systému EKS (Elektronický kontraktačný
systém. Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je
registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese: https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/
RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu
6. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2021