Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach

  Zadávateľ:
Mesto Pezinok
  Predpokladaná hodnota:
1.199.962,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2021
  Dátum zverejnenia:
14.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Pezinok
IČO: 00305022
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.pezinok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Enteris, s.r.o.
IČO: 47551321
Severovcov 24 , 85110 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
Referenčné číslo: 2020/PEZ/SPC/vyvo
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka s prepojením železničnej stanice Pezinok s hranicou katastra obce Limbach. Cyklochodník je trasovaný od železničnej stanice po miestnych komunikáciách Holubyho, Kupeckého, Hašičskej, Fajgalskej až po hranicu katastra. V časti trasy je vedená po jestvujúcich miestnych komunikáciách, v časti úseku sú vytvorené samostatné cyklistické trasy. Celková dĺžka trasy je 4 275,42 bm. Navrhovaná cyklistická trasa dopĺňa územie o chýbajúcu trasu pre alternatívnu dopravu o novú funkciu a taktiež rieši doplnkovú cyklistickú infraštruktúru (lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, stojany na bicykle s pumpou, informačné tabule a pod.). Tzv. cykloodpočívadlá budú určené pre oddych, servis bicyklov a relax. Predmet zákazky je členený na objekty:
SO 01 Úsek ul. Holubyho
SO 02 Úsek ul. Kupeckého
SO 03 Úsek Osvetlenie priechodu ul. Kupeckého
SO 04 Úsek ul. Hasičská
SO 05 Úsek ul. Fajgalská 1
SO 06 Úsek ul. Fajgalská 2
Ide o novostavbu cyklistickej trasy v dopravnom priestore jestvujúcich komunikácií a novovytvorených úsekov samostatných cestných telies. V časti trasy je vedená po jestvujúcich miestnych komunikáciách, v časti úseku sú vytvorené samostatné cyklistické trasy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 199 962,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto Pezinok, presný zoznam parciel je kvôli rozsahu uvedený v Súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka s prepojením železničnej stanice Pezinok s hranicou katastra obce Limbach. Cyklochodník je trasovaný od železničnej stanice po miestnych komunikáciách Holubyho, Kupeckého, Hašičskej, Fajgalskej až po hranicu katastra. V časti trasy je vedená po jestvujúcich miestnych komunikáciách, v časti úseku sú vytvorené samostatné cyklistické trasy. Celková dĺžka trasy je 4 275,42 bm. Navrhovaná cyklistická trasa dopĺňa územie o chýbajúcu trasu pre alternatívnu dopravu o novú funkciu a taktiež rieši doplnkovú cyklistickú infraštruktúru (lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, stojany na bicykle s pumpou, informačné tabule a pod.). Tzv. cykloodpočívadlá budú určené pre oddych, servis bicyklov a relax. Predmet zákazky je členený na objekty:
SO 01 Úsek ul. Holubyho
SO 02 Úsek ul. Kupeckého
SO 03 Úsek Osvetlenie priechodu ul. Kupeckého
SO 04 Úsek ul. Hasičská
SO 05 Úsek ul. Fajgalská 1
SO 06 Úsek ul. Fajgalská 2
Ide o novostavbu cyklistickej trasy v dopravnom priestore jestvujúcich komunikácií a novovytvorených úsekov samostatných cestných telies. V časti trasy je vedená po jestvujúcich miestnych komunikáciách, v časti úseku sú vytvorené samostatné cyklistické trasy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 199 962,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní.
Požaduje sa predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením zmysle § 114 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti, určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok aj čestným vyhlásením alebo Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, nemusí v ponuke predkladať nasledovné doklady:
a)podľa § 32 ods. 2, písm. b), zákona o verejnom obstarávaní,
b)podľa § 32 ods. 2, písm. c), zákona o verejnom obstarávaní,
c)podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak je uchádzač zapísaný v Obchodnom registri SR.
K uvedeným dokladom má verejný obstarávateľ prístup v rámci databáz verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti v zmysle:

A)§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam sa musí týkať dodávky stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (výstavba ciest alebo cyklochodníkov). Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B)v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.

C)v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní: Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A):
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam sa musí týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (výstavba ciest alebo cyklochodníkov). Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval aspoň jednu zákazku výstavby ciest alebo cyklochodníkov v súvislej dĺžke 2 km.
Zoznam stavebných prác a potvrdenia o ich zrealizovaní musia preukázať, že realizácia predmetnej zákazky obsahovala vyššie uvedené požiadavky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval uchádzač.

K bodu B):

Minimálna úroveň štandardov: uchádzač preukáže, že osoby, určené na plnenie zmluvy, majú potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: Stavbyvedúci v odbore Inžinierske stavby Dopravné stavby a súčasne preukáže skúsenosť s realizáciou min. 1 zákazky, kde bol v pozícii stavbyvedúceho pri výstavbe cesty alebo cyklochodníka v celkovej dĺžke minim. 2 km. Uchádzač predloží nasledovné doklady:
-Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci Inžinierske stavby dopravné stavby), v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte,
-Životopis
-Zoznam referenčných stavieb.

K bodu C):
Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti stavebných prác
v zmysle požiadaviek EN ISO 14001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.02.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.02.2021 10:30
Miesto: MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, 1. poschodie, zasadačka, č.dv.12.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pre obmedzený rozsah znakov je pokračovanie uvedené v bode VI.3) Doplňujúce informácie,.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Súťažné podklady budú neobmedzene k dispozícii v Profile verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/446.
3. Verejný obstarávateľ bude pri akékoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 30 000,00 EUR.
7. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu sa preukáže dokladom totožnosti. Ak sa otvárania ponúk zúčastní za uchádzača jeho poverený zástupca, tento sa preukáže dokladom totožnosti a originálom, resp. úradne overenou kópiou splnomocnenia pre účasť na predmetnom otváraní ponúk.
7. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním v zmysle metodiky Ministerstva životného prostredia a Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je uverejnená na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
8. Dĺžka trvania zákazky: predmet zákazky je potrebné zrealizovať v lehote do 8 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2021