Nákup 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly a nákup 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi) pre sekciu projektových podpôr II

  Zadávateľ:
Pôdohospodárska platobná agentúra
  Predpokladaná hodnota:
708.600,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.01.2021
  Dátum zverejnenia:
14.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Pôdohospodárska platobná agentúra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30794323
Hraničná 12, 81526 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Orban
Telefón: +421 918612551
Email: sona.orban@apa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.apa.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly a nákup 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi) pre sekciu projektových podpôr II
Referenčné číslo: 33/2020/VO-PPA
II.1.2) Hlavný kód CPV
34100000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami, 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi). Konkrétne rozdelenie vozidiel do jednotlivých častí ako aj ich technické požiadavky tvoria prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
708 600,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta 25 ks
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34113000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je nákup 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami. Konkrétne technické požiadavky tvoria prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
654 931,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci opatrenia Technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predávajúci je povinný dodať tovar v celom rozsahu najneskôr do desiatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Osobný automobil 1ks
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34110000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je nákup 1 ks osobného automobilu. Konkrétne technické požiadavky tvoria prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 699,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci opatrenia Technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predávajúci je povinný dodať tovar v celom rozsahu najneskôr do desiatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Polododávky, automobil kombi 2ks
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34111100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je nákup 2 ks polododávky (automobil kombi). Konkrétne technické požiadavky tvoria prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 969,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci opatrenia Technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predávajúci je povinný dodať tovar v celom rozsahu najneskôr do desiatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
- V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

- S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá záujemca/uchádzač doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona vo forme skenu dokumentu/ov - výpisu z registra trestov, ktorý bol vydaný v listinnej podobe a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov minimálna požadovaná úroveň je uvedená v Prílohe č. 4 - Podmienky účasti,
súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie, sú uvedené v prílohe č. 7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho uplatnenia a pravidlá elektronickej aukcie súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2021 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej spoločne iba EKS). Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená pre jednotlivé časti nasledovne:
Pre časť 1 (Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta 25 ks) sa zábezpeka ponuky vyžaduje vo výške 20 000,00 (slovom dvadsaťtisíc) EUR.
Pre časť 2 (Osobný automobil 1ks) sa zábezpeka ponuky vyžaduje vo výške 1200,00 (slovom jedentisícdvesto) EUR.
Pre časť 3 (Polododávky, automobil kombi 2 ks) sa zábezpeka ponuky vyžaduje vo výške 1200,00 (slovom jedentisícdvesto) EUR.
5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať Kúpnu zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky v prípade, ak v rámci kontroly tejto zákazky v zmysle §169 zákona o verejnom obstarávaní bude vydané oznámenie obsahujúce konštatovanie o nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.01.2021