Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Jarovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC "žltá kniha"

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.088.661,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2021
  Dátum zverejnenia:
13.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Pavlačka
Telefón: +421 258311723
Email: marian.pavlacka@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Jarovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC "žltá kniha"
Referenčné číslo: 60302/2020/19
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vyriešiť výstavbu protihlukových stien na diaľnici D2 (kategória D 26,5/100) z dôvodu zníženia hlukovej záťaže priľahlej zástavby obce Jarovce nachádzajúcej sa na ľavej strane diaľnice D2 v smere z Bratislavy. Návrh protihlukových stien vyplynul z potreby zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2, keďže kvôli zvyšujúcej sa intenzite dopravy sú prekročené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 088 661,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233110-3
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Predmetná líniová stavba je umiestnená v Bratislavskom kraji, v okrese Bratislava V, katastrálne územie Jarovce.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vyriešiť výstavbu protihlukových stien na diaľnici D2 (kategória D 26,5/100) z dôvodu zníženia hlukovej záťaže priľahlej zástavby obce Jarovce nachádzajúcej sa na ľavej strane diaľnice D2 v smere z Bratislavy. Návrh protihlukových stien vyplynul z potreby zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2, keďže kvôli zvyšujúcej sa intenzite dopravy sú prekročené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 088 661,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 425
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Bližšie informácie k splneniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača sú uvedené v prílohe B7 Podmienky účasti týkajúce sa osobného, finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti Zväzku 1 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 33 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie k splneniu podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia uchádzača sú uvedené v prílohe B7 Podmienky účasti týkajúce sa osobného, finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti Zväzku 1 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 34 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie k splneniu podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v prílohe B7 Podmienky účasti týkajúce sa osobného, finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti Zväzku 1 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.02.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.02.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej
adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10177/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE,
ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10177/summary.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 EUR (slovom:
stotisíc EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20.
Zábezpeka, časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzku 1 súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 32 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzku1 súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2021