Nadstavba panelovej školy Stupava

  Zadávateľ:
Mesto Stupava
  Predpokladaná hodnota:
2.523.059,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.01.2021
  Dátum zverejnenia:
13.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Stupava
IČO: 00305081
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Slovensko
Kontaktná osoba: Matej Novotný
Telefón: +421 918383390
Email: matej.novotny@balteus.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4152
Hlavná adresa(URL): https://www.stupava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba panelovej školy Stupava
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom návrhu je nadstavba panelovej školy ľahkou oceľovou konštrukciou s výplňou drevenými sendvičovými panelmi. Objekt základnej školy na ktorú sa navrhuje predmetná nadstavba sa nachádza na parcele č. 829/7.

Stručný technický opis jestvujúcej stavby:
Nadstavovať sa bude nad 2.NP na existujúci objekt ZŠ. Objekt školy je po konštrukčnej stránke stavbou s prefabrikovaným nosným systémom MSRP (Montovaný skelet revidovaný Priemstav). Pôdorysne má objekt tvar písmena H s vnútorným átriom. Celkové pôdorysné rozmery objektu základnej školy sú 91,75 m x 44,865 m s podlažnosťou 2 (čiastočne 3) nadzemné podlažia.
Stavbu začali realizovať v roku 1976 avšak úplné ukončenie a pripravenie do prevádzky bolo až v roku 1980, kedy sa objekt základnej školy uviedol do riadnej prevádzky. Škola je delená na dva trakty a to školský a telocvičňový s technickým zázemím. Súčasťou školského traktu sú kmeňové aj odborné učebne, sociálne zariadenia, kabinety a kancelárske priestory pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, priestor stravovacieho zariadenia so zázemím a skladovacími priestormi, zubná ambulancia a byt školníka. Telocvičňový trakt, ktorý je napojený na školský priestor prepojovacou presklenou chodbou je vybavený veľkou telocvičňou, malou telocvičňou, náraďovňou, šatňami so sprchami, kabinetom telesnej výchovy, dostavanou športovou halou, kotolňou a priestorom pre voľnočasové aktivity (klubovňa).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 523 059,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223100-7
45223800-4
44000000-0
44100000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
K.ú.: Stupava parc. č. 829/3, 829/7, 829/8, 829/9, 829/10 k.ú. Stupava, ulica Školská 614/2, 900 31 Stupava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom návrhu je nadstavba panelovej školy ľahkou oceľovou konštrukciou s výplňou drevenými sendvičovými panelmi. Objekt základnej školy na ktorú sa navrhuje predmetná nadstavba sa nachádza na parcele č. 829/7.

Stručný technický opis jestvujúcej stavby:
Nadstavovať sa bude nad 2.NP na existujúci objekt ZŠ. Objekt školy je po konštrukčnej stránke stavbou s prefabrikovaným nosným systémom MSRP (Montovaný skelet revidovaný Priemstav). Pôdorysne má objekt tvar písmena H s vnútorným átriom. Celkové pôdorysné rozmery objektu základnej školy sú 91,75 m x 44,865 m s podlažnosťou 2 (čiastočne 3) nadzemné podlažia.
Stavbu začali realizovať v roku 1976 avšak úplné ukončenie a pripravenie do prevádzky bolo až v roku 1980, kedy sa objekt základnej školy uviedol do riadnej prevádzky. Škola je delená na dva trakty a to školský a telocvičňový s technickým zázemím. Súčasťou školského traktu sú kmeňové aj odborné učebne, sociálne zariadenia, kabinety a kancelárske priestory pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, priestor stravovacieho zariadenia so zázemím a skladovacími priestormi, zubná ambulancia a byt školníka. Telocvičňový trakt, ktorý je napojený na školský priestor prepojovacou presklenou chodbou je vybavený veľkou telocvičňou, malou telocvičňou, náraďovňou, šatňami so sprchami, kabinetom telesnej výchovy, dostavanou športovou halou, kotolňou a priestorom pre voľnočasové aktivity (klubovňa).

Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác, projektovej dokumentácie a príslušného stavebného povolenia (časť Nadstavba panelovej školy v Stupave), tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte pdf a xls..

Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny uchádzača podľa rozsahu výkazu výmer v súťažných podkladoch je rozhodujúca verzia vo formáte pdf. Formát xls slúži len pre zjednodušenie práce záujemcom.

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 523 059,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie Integrovaný regionálny operačný program.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, a teda:
-e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
-f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode:
-e)doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
-f) doloženým čestným vyhlásením.

V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2 písm. e), pretože verejný obstarávateľ má možnosť použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu

Uchádzač splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32 ods. 1 písm. e) až f) a ods. 2, 3 a 5 môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO platným zápisom do hospodárskych subjektov.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO, predložením dokumentov uvedených v časti F bode 2.1. Súťažných podkladov:

Vyjadrenie banky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má záujemca vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca/záujemcov:
nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár
bežný účet nie je predmetom exekúcie.
Uvedený doklad musí byť naskenovaný originál alebo úradne osvedčená kópia a nesmie byt starší ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk

Vyjadrenie banky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:
V súvislosti s objemom zákazky verejný obstarávateľ od uchádzača požaduje preukázať, že za posledné dva hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania dosiahol obrat v minimálnej výške podľa PHZ predpokladanej hodnoty zákazky t.j. v hodnote 2 500 000,00 EUR. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením výkazu o príjmoch a výdavkoch, resp. výkazu ziskov a strát (postačuje fotokópia) za uvedené obdobie. V prípade, že uchádzač má vedené účtovné závierky v registri účtovných závierok vedenej Ministerstvom Financií Slovenskej republiky, postačuje ak uchádzač odkáže na predmetné dokumenty.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, podľa bodu 2.1.1. a 2.1.2. časti F Podmienky účasti uchádzačov za všetkých členov skupiny dodávateľov spoločne.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením naskenovaných originálov alebo ich štatutárom osvedčených kópií dokladov požadovaných v časti F. bodoch 3.1. až 3.3. Súťažných podkladov.

Podrobný opis podmienok účasti týkajúci sa technickej a odbornej spôsobilosti sa nachádza v bodoch 3.1 až 3.5 časti F. súťažných podkladov.

3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle ust. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením minimálne jednej (1) zákazky o realizácií prác obdobného charakteru ako predmet zákazky (rekonštrukcia, resp. výstavba budovy) a to minimálne v objeme pomernej časti predpokladanej hodnoty zákazky t.j. v hodnote 2 500 000,00 EUR. Verejný obstarávateľ bude akceptovať dosiahnutie minimálnej požiadavky na hodnotou stavebných prác podľa tohto bodu SP aj kumulatívne za viacero zákaziek, avšak minimálne jedna z týchto zákaziek musí byť v hodnote aspoň polovice pomernej časti predpokladanej hodnoty zákazky podľa predchádzajúcej vety t.j. v hodnote aspoň 1 250 000,00 Eur.

3.2 V súvislosti s časťou 01.1 ASR + 01 Statika a 01.1a ASR + 01 Statika doplnenie projektu výkazu výmer/projektovej dokumentácie uchádzač preukáže splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle ust. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamom uskutočnených stavebných prác Realizácia oceľovej konštrukcie s výplňou drevenými sendvičovými panelmi za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov a to minimálne v hodnote pomernej časti PHZ súvisiacou s časťou 01.1 ASR + 01 Statika a 01.1a ASR + 01 Statika doplnenie projektu výkazu výmeru/projektovej dokumentácie, t.j. minimálne v hodnote 250 500,00 EUR.

3.3.V súvislosti s časťou 01.1 ASR + 01 Statika a 01.1a ASR + 01 Statika doplnenie projektu výkazu výmer/projektovej dokumentácie uchádzač preukáže splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle ust. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamom uskutočnených stavebných prác manipulácia prvkov pomocou žeriavu a uloženie konštrukčných prvkov (ľahká oceľová s výplňou drevenými sendvičovými panelmi) na úroveň minimálne nad. 2 NP, za posledných päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt uskutočnenia stavebných prác a to minimálne v hodnote pomernej časti PHZ súvisiacou s časťou 01.1 ASR + 01 Statika a 01.1a ASR + 01 Statika doplnenie projektu výkazu výmeru/projektovej dokumentácie, t.j. minimálne v hodnote 35 000,00 EUR.

Zoznam musí byť vo všetkých prípadoch doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení ukončených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
b.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené

Pre vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle bodu 3.2 a 3.3 môže uchádzač preukázať v rámci predloženia referencie v zmysle bodu 3.1, ktorej predmetom boli práce v zmysle bodu 3.2 a/alebo 3.3 alebo môže uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle bodu 3.2 a 3.3 predložením samostatných referencií.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nakoľko si je Verejný obstarávateľ vedomí, že montáž ľahkej oceľovej konštrukcie s výplňou drevenými sendvičovými panelmi ako aj ich uloženie, resp. manipulácia s týmito prvkami v zmysle bodov 3.2 a 3.3 je špecifickou požiadavkou, ktorá nebýva bežne samostatne realizovaná a preto sa v referenciách a potvrdeniach odberateľov s najväčšou pravdepodobnosťou nebude nachádzať uvedenie hodnoty za túto časť stavebných prác. Verejný obstarávateľ si preto vyhradzuje právo vyhľadať tieto údaje z verejne dostupných informácii Výkazu výmeru pri stavebných prácach realizovaných pre Verejných obstarávateľoch a v prípade potvrdenia od odberateľa v zmysle písm. b) pri nemožnosti určenia splnenia podmienok účasti v zmysle bodov 3.2 a 3.3, Verejný obstarávateľ pristúpi k využitiu inštitútu vysvetlenia ponuky, prostredníctvom ktorého požiada uchádzača o predloženie dokladov (napr. Výkazu výmer), na základe ktorých bude Verejný obstarávateľ schopný jednoznačne posúdiť splnenie podmienky predloženia vyššie uvedených referencii v minimálnej hodnote.

3.4.Certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 zodpovedajúceho STN EN ISO 9001 alebo ekvivalent.

Presná špecifikácia:
Uchádzač predloží naskenovaný originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu Systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 zodpovedajúceho STN EN ISO 9001 alebo ekvivalent, ktorým potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality. Tieto musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu alebo ekvivalentu.

3.5.Dokumenty súvisiace s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j.

3.5.1.Doklad o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby
-stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

3.5.2.Profesijný životopis
-profesijný životopis, z ktorého bude zrejmé, že osoba má skúsenosti s obdobným predmetom zákazky. Požaduje sa preukázanie vzdelania a odbornej praxe, resp. odbornej kvalifikácie osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác (stavbyvedúci). Minimálne požiadavky na osobu zodpovednú za riadenie stavebných prác v zmysle predchádzajúcej vety sú:
ominimálne 5 ročná odborná prax na pozícií stavbyvedúceho
oautorizačné osvedčenie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalent obdobného osvedčenia vydaného v krajine Európskej únie.
3.5.3. Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícií uchádzačovi v súvislosti s realizáciou zákazky po celú dobu jej realizácie, tak aby bola zabezpečená porovnateľnosť a overiteľnosť preukazovaných skutočností.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky. Na uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo záujemcom sa v zmysle § 11 ZVO sa vyžaduje, aby uchádzač alebo záujemca, alebo ich subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora.
Technické a kvalitatívne požiadavky: Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať záväzným Slovenským technickým normám. Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky č. 94/2004 Z. z., a následných novelizácii ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. V priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle § 46d Stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.02.2021 10:30
Miesto: Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, zasadačka primátora mesta Stupava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením ponúk sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2021