Realizácia diela „ESt Lemešany - inovácia RIS 220 + 400 kV (centrála RIS) a výmena ochrán“

  Zadávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
16.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.01.2021
  Dátum zverejnenia:
13.01.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829141
Mlynské nivy 59/A , 82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Frídová
Telefón: +421 250692205
Email: andrea.fridova@sepsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2644
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.sepsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia diela „ESt Lemešany - inovácia RIS 220 + 400 kV (centrála RIS) a výmena ochrán“
Referenčné číslo: 02_2021_Fr
II.1.2) Hlavný kód CPV
30214000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia diela ESt Lemešany - inovácia RIS 220 + 400 kV (centrála RIS) a výmena ochrán" a to v nasledovnom rozsahu:
R220 kV RIS a ochrany:
Predmetom technického riešenia je nahradenie technicky a morálne zastaraného riadiaceho systému R220 kV typu Telegyr 8020 a podstaníc pre R220 kV aT201 typu Telegyr 809 vrátane nevyhnutnej výmeny ochrán a automatík a čiastočnej úpravy väzby na technológiu v súlade s požiadavkami definovanými v Dokumentácii pre výber
zhotoviteľa (ďalej len DVZ).
RIS:
Pre inováciu RIS Telegyr 220 kV je potrebná výmena SCADA systému s pracoviskami manipulanta, komunikačného počítača TG FE a výmena existujúcich RTU TG809. Nové riešenie bude využívať SCADA PC (servery, klienti) RIS Sicam PAS pre rozvodňu R400 kV. Dátové body R220 kV budú doplnené do SCADA servera R400 kV.
Monitorovanie a riadenie technológie R220 kV bude realizované existujúcimi klient pracoviskami systému pre R400 kV. Zber dát z nových RTU, ktoré nahradia existujúce TG809, bude vykonávať nový redundantný pár komunikačných centrál nového RIS-u 220 kV. Komunikácie na SED a ZSED pre R220 kV budú presmerované do nových komunikačných centrál RIS-u 220 kV a zmení sa z pôvodného protokolu TG 800 na protokol IEC 101. Komunikácie s ESt Krosno (PL) budú pripojené do exitujúceho Fullservera RIS-u R400 kV, kde je na to vytvorená rezerva. Komunikácia s ESt Krosno (PL) bude zmenená zjednej komunikácie protokolom TG800 na dve komunikácie master a slave protokolom IEC 101. Stará komunikácia medzi systémami Telegyr (R220 kV)
a Sicam PAS (R400 kV) bude zrušená. Pre prenos dát R220 kV na dispečing VSE existujúcou komunikáciou bude vybudovaná jedna komunikácia medzi Sicam PAS fullservermi R400 kV (master) a novými komunikačnými centrálami RIS-u R220 kV (slave) protokolom IEC 101. Pre komunikáciu s ochrannými terminálmi sa použije protokol IEC 61850. Potrebné je taktiež nahradiť aj starý dotykový panel regulácie T201, ktorý komunikuje so starým RIS 220 kV protokolom TG800, za nový s protokolom IEC 101 (61850), alebo vymeniť automatický regulátor napätia T201.
Z dôvodu zachovania funkcionality, kompatibility a garancií výrobcu v súvislosti s väzbou na existujúci RIS R400 kV musí byť zachovaná kontinuita výrobcu. Z toho dôvodu je nutné, aby uchádzači garantovali zachovanie funkcionality, kompatibility a garancií výrobcu systému v súvislosti s väzbou na existujúci RIS R400 kV.
Ochrany:
Ochrany transformátora T401 budú vymenené za nové. Rozvádzače s časťou výzbroje budú použité existujúce. V domčeku ochrán bude inštalovaný nový switch pre pripojenie do TIS-o.
Ochrany transformátora T201 budú nahradené novými ochranami v existujúcich rozvádzačoch.
Rozvádzače ochrán vedení V273, V071 a V072 budú vymenené za nové rozvádzače vrátane ochranných terminálov a ostatnej výzbroje. Zapisovače porúch, ROP a AZV pre R400 kV a aj R220 kV zostanú pôvodné.
Vývody KSP (po novom SHP) a SPP majú v súčasnosti po dva rozvádzače ochrán. Tieto rozvádzače budú nahradené jedným novým rozvádzačom na vývod. Všetky zariadenia mimo zapisovačov porúch budú nové. KSP bude prebudované/zjednodušené na SHP, preto bude vybavené len dvoma nadprúdovými ochranami. Odpojovač Q1 a Q5 bude silovo odpojený a zdemontovaný. V domčeku ochrán 220 kV bude inštalovaný v rozvádzači RE7 nový switch TIS-o.
Nové rozvádzače bud ú šírky 1000 mm, preto je v rámci investície nutné zdemontovať existujúce rozvádzače bývalých vývodov V277, V278 a čiastočne T202 vrátane kabeláže.
TIS ochrán:
Vybudovanie nového decentralizovaného zariadenia TIS-u, položenie a ukončenie optických káblov, oživenie a odskúšanie prenosov, vrátane prenosov ochrán.
R400 kV RIS a ochrany:
Predmetom technického riešenia je obnova sekundárnej techniky vývodov V477, V478 a KSP a inovácia centrál RIS R400kV Lemešany v súlade s požiadavkami definovanými v Dokumentácii pre výber zhotoviteľa (ďalej len DVZ).
Pokračovanie v bode II.2.4) tohto oznámenia.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42961000-0
42961200-2
45317300-5
51300000-5
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Elektrická stanica Lemešany, katastrálne územie Obišovce, okres Košice, Košický kraj.
II.2.4) Opis obstarávania
Pokračovanie opisu z bodu II.1.4):
RIS:
Inovácia zariadení centrál RIS bude zahŕňať hlavne výmenu a doplnenie hlavných technologických zariadení v nasledovnom rozsahu:
a) Rozvádzač AWA6
- Výmena SCADA server SICAM PAS
- Výmena Fullserver + DIP server SICAM PAS
- Výmena GPS server
- Výmena Switch RKS
- Doplnenie Switch RKP
- Výmena Router ASDR ZA
- Doplnenie Invertora 220VDC/230VAC
- Príslušenstvo a súvisiaca kabeláž
b) Rozvádzač AWA7
- Výmena SCADA server SICAM PAS
- Výmena Fullserver + DIP server SICAM PAS
- Výmena Switch RKS
- Doplnenie Switch RKP
- Výmena Router PS východ
- Doplnenie Invertora 220VDC/230VAC
- Príslušenstvo a súvisiaca kabeláž
c) Výmena - miestny PC SCADA klient + systémová tlačiareň
d) Výmena - Vzdialený PC SCADA klient na pracovisku ASDR Žilina
e) Výmena - Vzdialený PC SCADA klient na pracovisku PS Lemešany
Pri riešení inovácie RIS konkrétnej ESt bude potrebné rešpektovať konkrétnu topológiu RIS a konkrétne zapojenia zariadení podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia. Tieto zariadenia budú vymieňané a inovované v rámci existujúcich rozvádzačov a pri zachovaní existujúcich interných a externých komunikácií, ďalej bude aktualizovaná a zjednotená databáza procesných signálov (prevádzkových a poruchových), tak aby bola jednotná a v súlade s inými diaľkovo riadenými ESt SEPS a v súlade s dokumentom Zjednotenie názvoslovia poruchovej a pracovnej signalizácie zariadení PS.
Z dôvodu zachovania funkcionality, kompatibility a garancií výrobcu existujúceho RISu ESt musí byť zachovaná kontinuita výrobcu. Z tohto dôvodu je nutné, aby uchádzači garantovali zachovanie funkcionality, kompatibility a garancií výrobcu existujúceho RISu ESt.
Ochrany:
Vo vývodoch V477, V478 a KSP budú vymenené rozvádzače ochrán, ochranné terminály, okrem vývodových jednotiek rozdielovej ochrany prípojníc, ROP, (ROP 400 kV rozvodne bola vymenená v r. 2015) a zapisovača porúch, (vymenené v r. 2012). Tieto zariadenia sa osadia do nových rozvádzačov.
a) Vývod V477
- výmena rozvádzača RB 8-1, ochranných terminálov a kabeláže
- výmena rozvádzača RB 8-2 a kabeláže
- doplnenie switch-u do RB 8-3 kvôli komunikácii nových zariadení domčeka ochrán do RIS-u
b) Vývod V478
- výmena rozvádzača RB 9-1, ochranných terminálov a kabeláže
- výmena rozvádzača RB 9-2 a kabeláže
- doplnenie switch-u do RB 9-3 kvôli komunikácii nových zariadení domčeka ochrán do RIS-u
c) Vývod KSP
- výmena rozvádzača RB 10-1, ochranných terminálov a kabeláže
- výmena rozvádzača RB 10-2 a kabeláže
Taktiež bude vymenená kompletná kabeláž rozvádzačov, nadväzností na jestvujúce zariadenia, primárnu techniku, resp. ostatné vývody, ako aj pripojenie ochranných terminálov do RIS-u.
V rámci výmeny sekundárnej techniky vývodov V477, V478 a KSP, bude taktiež upravená komunikácia do RIS-u ochranných terminálov jestvujúcich vývodov 400kV.
TIS ochrán:
V rozvodni bude vybudovaná nová štruktúrovaná kabeláž. V domčekoch ochrán budú vybudované nové AVA rozvádzače. Centrálny rozvádzač TIS-o bude nový v domčeku KSP.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo, vrátane jej príloh, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa požaduje, aby mal záujemca zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje realizovať daný predmet zákazky - dodávka tovaru s montážou a súvisiace elektroinštalačné práce - montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických zodpovedajúce predmetu zákazky. Ostatné informácie k osobnému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu záujemcovia musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1.1 V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona záujemca predloží zoznam zmlúv na dodanie tovaru s montážou, ktorých predmetom plnenia sú elektrické ochrany, riadiace systémy a technologické informačné systémy inštalované minimálne na 4 elektrických staniciach s napäťovou hladinou minimálne 110 kV, alebo minimálne 40 vývodov napäťovej hladiny 110 kV alebo viac: a)s montážou digitálnych ochrán do rozvádzačov vybavených pomocným a svorkovým materiálom; b)s montážou riadiacich terminálov RIS do rozvádzačov vybavených pomocným a svorkovým materiálom; c)s položením a zapojením novej tienenej kabeláže pre ochrany a RIS; d)so zapojením, nastavením a konfiguráciou jednotlivých ochrán a uskutočnením príslušných skúšok s primárnou technológiou; e)so zapojením, nastavením a konfiguráciou jednotlivých riadiacich terminálov RIS, uskutočnením príslušných skúšok s primárnou technológiou a s centrálnymi zariadeniami RIS; f)so skúškami komunikácie ochrán s RIS; g)s inštaláciou, nastavením a konfiguráciou centrálneho zariadenia RIS pre riadenie a kontrolu celej elektrickej stanice; h)so skúškami signalizácie a ovládania celej elektrickej stanice, skúškami komunikácie RIS so vzdialeným klientom - dispečing SED, RIS PDS; i)s TIS-výstavba priemyselných komunikačných sietí s využitím metalického a optického ethernetu dodaných za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia ak odberateľom bol ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Záujemca predloženým zoznamom dodávok s montážou preukáže dodanie každého typu plnenia, ktorý je uvedený vo vyššie uvedených písmenách a) až i). Ku každej zákazke uvedenej v zozname dodávok s montážou v rámci opisu priradí písmeno prislúchajúce plneniu podľa písmen a) až i).
3.1.1.1 Zoznam zmlúv podľa bodu 3.1.1 musí obsahovať:
a)identifikácia odberateľa t.j. ver. obstarávateľa, obstarávateľa alebo inej osoby ako ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ predmetnej zákazky: názov (obch. meno alebo názov a adresa sídla alebo miesto podnikania),
b)názov zákazky a opis predmetu zákazky tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť, či ide o predmet plnenia podľa bodu 3.1.1 týchto súťažných podkladov (ďalej len "SP"),
c)cena predmetu plnenia podľa bodu 3.1.1 zrealizovaného záujemcom v EUR, alebo v inej mene, (v nadväznosti na § 6 ods. 17 zákona má cena len informatívny charakter, t.j. nie je predmetom hodnotenia vo vzťahu k podmienkam účasti),
d)lehota dodania predmetu zákazky od-do s uvedením deň/mesiac/rok,
e)meno a priezvisko, funkciu, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby ver. obstarávateľa, obstarávateľa alebo odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené info.,
f)ak odberateľom bol ver. obstarávateľ/obstarávateľ, záujemca môže pri referencii uviesť odkaz na predmetnú referenciu uverejnenú na verejne prístupnom mieste, napr. v registri UVO - Evidencii referencií.
Všetky uvedené informácie musia byť podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky.
V prípade, že platby za dodanie predmetu zákazky boli realizované v inej mene ako euro, uvedie ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení užšej súťaže v Európskom vestníku. V prípade, že na tento dátum pripadne deň pracovného pokoja, tak kurzom platným najbližší pracovný deň po dátume zverejnenia tohto oznámenia.
Vzor tabuľky - Zoznam zmlúv, zrealizovaných za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia ver. obstarávania podľa bodu 3.1.1. a 3.1.1.1 tvorí prílohu č. 2 k týmto SP a v editovateľnej podobe sa nachádza na portáli SEPS PORTÁL VO.
3.1.2V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 zákona záujemca predloží úradne osvedčené
fotokópie autorizačných osvedčení alebo
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: fotokópie autorizačných osvedčení s originálom odtlačku pečiatky a podpisom autorizovanej osoby na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa zákona č. 138/1992 Z z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v platnom znení alebo rovnocenné doklady vydané v štáte sídla alebo miesta podnikania subjektu:
3.1.2.1 inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (I4) podľa aktuálneho členenia
platného od 1.1.2005 alebo členenia platného do 31.12.2004 v kategórii/podkategórii-technické, technologické a energetické vybavenie stavieb/elektrotechnické zariadenia (5-3) a
3.1.2.2 stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (30) s odb. zameraním - elektrotechnické zariadenia (33).
3.1.2.3Údaje o vzdelaní a odb. praxi odborne spôsobilej osoby (ďalej len"OSO") podľa bodu 3.1.2 preukáže záujemca predložením profes. životopisu OSO, obsah je uvedený v SP.
3.1.2.4Odb. kvalifikáciu OSO podľa bodu 3.1.2 preukáže záujemca predložením príslušného autorizačného osvedčenia/podľa bodov 3.1.2.1 a 3.1.2.2.
3.1.3V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 zákona záujemca predloží úradne osvedčené fotokópie platných osvedčení podľa § 21, alebo § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bez obmedzenia napätia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tech. zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú tech. zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené tech. zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. alebo rovnocenný doklad vydaný v štáte sídla, alebo miesta podnikania subjektu - pre 3 pracovníkov.
3.1.3.1Údaje o vzdelaní a odb. praxi OSO podľa bodu 3.1.3 preukáže záujemca predložením profes. životopisu OSO, obsah je uvedený v SP.
3.1.3.2Odb. kvalifikáciu OSO podľa bodu 3.1.3 preukáže záujemca predložením príslušného osvedčenia podľa bodu 3.1.3.
3.1.4V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 zákona záujemca predloží úradne osvedčenú fotokópiu platného osvedčenia podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bez obmedzenia napätia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tech. zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú tech. zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené tech. zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. alebo rovnocenný doklad vydaný v štáte sídla, alebo miesta podnikania subjektu - pre 1 pracovníka.
3.1.4.1Údaje o vzdelaní a odb. praxi OSO podľa bodu 3.1.4 preukáže záujemca predložením profes. životopisu OSO, obsah je uvedený v SP.
3.1.4.2Odb. kvalifikáciu OSO podľa bodu 3.1.4 preukáže záujemca predložením príslušného osvedčenia podľa bodu 3.1.4.
3.1.5V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 zákona záujemca predloží úradne osvedčenú fotokópiu platného osvedčenia podľa § 24 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bez obmedzenia napätia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tech. zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú tech. zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené tech. zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. alebo rovnocenný doklad vydaný v štáte sídla, alebo miesta podnikania subjektu pre 1 pracovníka.
3.1.5.1Údaje o vzdelaní a odb. praxi OSO podľa bodu 3.1.5 preukáže záujemca predložením profes. životopisu OSO, obsah je uvedený v SP.
3.1.5.2Odb. kvalifikáciu OSO podľa bodu 3.1.5 preukáže záujemca predložením príslušného osvedčenia podľa bodu 3.1.5.
Vzory profes. životopisov, v ktorých OSO uvedú požadované údaje podľa bodov 3.1.2.3, 3.1.3.1, 3.1.4.1 a 3.1.5.1 tvoria prílohy č. 3a), 3b), 3c) a 3d) k týmto SP a zároveň sa v editovateľnej podobe nachádzajú na portáli SEPS PORTÁL VO.
Bližšie info. k tech. spôsobilosti a odbornej spôsobilosti záujemcu sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa.
Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch v časti B1
"Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 súťažných podkladov, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady s prílohami (ďalej len "SP"), ako aj Zmluva o dielo (ďalej len "ZoD") s prílohami sú dostupné v Profile obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644 a na portáli SEPS PORTÁL VO:
https://obstaravanie.sepsas.sk
2. Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania SEPS PORTÁL VO, ktorý je dostupný na webovej adrese: https://obstaravanie.sepsas.sk
3. Obstarávateľ v bode 29.7 SP v súlade s § 43 ods. 4 v nadväznosti s § 22 ods. 4 zákona uvádza, že príloha č. 3 k ZoD obsahuje dôverné informácie, preto prílohu č. 3 k ZoD poskytne obstarávateľ len záujemcovi, ktorý písomne, podľa bodu 29.7 SP, požiada o jej poskytnutie.
Vzor Dohody o mlčanlivosti tvorí prílohu č. 5 SP a prvá strana dohody v editovateľnej podobe sa nachádza na SEPS PORTÁL VO.
4. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 zákona požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona prostredníctvom funkcionality SEPS PORTÁL VO všetkým záujemcom, ktorí sú mu v predmetnej zákazke v SEPS PORTÁL VO známi a zverejní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO a v profile obstarávateľa.
5. Žiadosť o účasť - všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní musia byť predložené elektronicky prostredníctvom funkcionality systému SEPS PORTÁL VO v lehote na predkladanie žiadostí o účasť podľa bodu IV.2.2) a to ako skeny požadovaných dokladov, vyhotovené z ich originálov alebo ich úradne osvedčených kópií. Obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania vo formáte PDF, v strojovo čitateľnom tvare.
6. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t. j. Príloha č. 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie,
je zverejnený na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument -
604.html a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali.
8. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
9. V súlade s § 56 ods. 8 a nasl. zákona obstarávateľ stanovuje, že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných
dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
10. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.6. časti A.1 SP.
11. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
12. V zmysle § 6 ods. 17 zákona obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazky, odôvodnenie jej nezverejnenia je uvedené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
13. Štatistická informácia pre ÚVO-vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá a podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty - písm. c)
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2021