Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“

  Zadávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
450.960,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.01.2021
  Dátum zverejnenia:
13.01.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829141
Mlynské nivy 59/A , 82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Frídová
Telefón: +421 250692205
Email: andrea.fridova@sepsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2644
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.sepsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“
Referenčné číslo: 01_2021_Fr
II.1.2) Hlavný kód CPV
71355200-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom plnenia zákazky je vykonanie diela: Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu Vedenie 2x400 kV Križovany Bystričany v rozsahu uvedenom v bode II.2.4) tohto oznámenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
450 960,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71300000-1
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom plnenia zákazky je vykonanie diela: Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu Vedenie 2x400 kV Križovany Bystričany v rozsahu:
1.Výkon inžinierskych činností stavby Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany v rozsahu potrebnom pre práce po dokončení stavby pre novobudované líniové stavby v zmysle výkonovej fázy č.7 bodu 3.3.2 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA 2020. Inžinierske činnosti pre práce po dokončení stavby musia obsahovať:
1.1.zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia pre nové 2x400 kV vedenie Križovany Bystričany vrátane zabezpečenia jeho právoplatnosti (dotknuté stavebné objekty SO 01, SO 07, SO 08 a SO 09,
1.2spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
2.Výkon geodetických prác pre stavbu Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany v rozsahu:
2.1zabezpečenie vypracovania geometrických plánov porealizačného zamerania stavby vrátane ich overenia na katastri nehnuteľností (pre SO 01 Vedenie 2x400 kV), t. j. zameranie stožiarového miesta (okrem porealizačného zamerania 106 stožiarov, ktoré už bolo zrealizované) a vytýčenie celého ochranného pásma vedenia za účelom zápisu vecného bremena.
3.Výkon majetkovoprávnych činností pre stavbu Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany v rozsahu:
3.1vypracovanie elaborátov jednorazových náhrad pre vlastníkov pod stožiarovými miestami a pre vlastníkov v ochrannom pásme vedenia (pre SO 01) po vypracovaní geometrických plánov porealizačného zamerania a znaleckých posudkov, t. j. dopracovanie už vypracovaných identifikačných elaborátov vlastníkov pozemkov pod stožiarovými miestami a identifikačných elaborátov vlastníkov pozemkov v ochrannom pásme vedenia (vrátane ich kontroly podľa nového stavu v súlade s vypracovanými a na katastri nehnuteľnosti overenými geometrickými plánmi porealizačného zamerania stavby),
3.2zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov na ocenenie jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania a za zriadenie vecného bremena na poľnohospodárskych pozemkoch,
3.3zápis vecného bremena zo zákona v rozsahu pod stožiarové miesta a ochranného pásma vedenia do katastra nehnuteľností a oznámenie vlastníkom pozemkov o vykonaní zápisu vecného bremena na ich list vlastníctva (pre SO 01),
3.4výmaz vecných bremien zriadených v rozsahu ochranného pásma pôvodného vedenia V274 v katastri nehnuteľností.
Bližšie informácie sú uvedené v SP a v ZoD vrátane jej príloh, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
450 960,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa požaduje, aby mal záujemca zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje
realizovať daný predmet zákazky - poskytovať služby, zodpovedajúce predmetu zákazky.
Ostatné informácie k osobnému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že obstarávateľ
vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu záujemcovia musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných
podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.1 Finančné a ekonomické postavenie záujemca preukáže v súlade s § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
predložením:
2.1.1 Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, predloží z účtovnej závierky:
2.1.1.1 výkaz ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky.
2.1.2 Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, predloží z účtovnej závierky:
2.1.2.1 výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky.
2.1.3 Účtovné jednotky podľa bodov 2.1.1 a 2.1.2 musia mať tržby, resp. príjmy z predaja vlastných výrobkov
a služieb vo výške minimálne 300 000,00 EUR kumulatívne za posledné tri hospodárske roky, prípadne v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti len za obdobie od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.1.4 V prípade, že tržby resp. príjmy z predaja vlastných výrobkov a služieb sú uvedené v inej mene ako euro,
uvedie ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň zverejnenia oznámenia o
vyhlásení užšej súťaže do Európskeho vestníka. V prípade, že na tento dátum pripadne deň pracovného pokoja, tak
kurzom platným najbližší pracovný deň po dátume zverejnenia tohto oznámenia.
Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú
zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť záujemca preukáže v súlade s § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením:
3.1.1 V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží zoznam poskytnutých služieb, ktorých predmetom boli geodetické, majetkovoprávne alebo inžinierske činnosti na líniových stavbách podľa § 139 odseku 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. alebo podľa rovnocenného právneho predpisu v krajine sídla záujemcu, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Záujemca v zozname zmlúv preukáže kumulatívne za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytnutie služieb v celkovom objeme minimálne 270 000,00 EUR, pričom jedna z nich musí mať predmet plnenia minimálne 100 000,00 EUR s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
3.1.1.1 Zoznam služieb podľa bodu 3.1.1 musí obsahovať:
a) identifikácia odberateľa t.j. verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo inej osoby ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predmetnej zákazky: názov (obchodné meno alebo názov a adresa sídla alebo miesto podnikania),
b) názov zákazky a opis predmetu zákazky tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť, či ide o predmet plnenia podľa bodu 3.1.1
c) cena predmetu plnenia podľa bodu 3.1.1 zrealizovaného záujemcom v EUR, alebo v inej mene,
d) lehota dodania predmetu zákazky od - do s uvedením deň/mesiac/rok,
e) meno a priezvisko, funkciu, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie,
f) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ/obstarávateľ, záujemca môže pri referencii uviesť odkaz na predmetnú referenciu uverejnenú na verejne prístupnom mieste, napr. v registri UVO Evidencii referencií.

Všetky uvedené informácie musia byť podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky.
V prípade, že platby za dodanie predmetu zákazky boli realizované v inej mene ako euro, uvedie ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení užšej súťaže do Európskeho vestníka. V prípade, že na tento dátum pripadne deň pracovného pokoja, tak kurzom platným najbližší pracovný deň po dátume zverejnenia tohto oznámenia.
Vzor tabuľky - Zoznam zmlúv, zrealizovaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania podľa bodu 3.1.1. a 3.1.1.1 tvorí prílohu č. 2 k týmto súťažným podkladom a v editovateľnej podobe sa nachádza na portáli SEPS PORTÁL VO.
Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške: 15 000,00 EUR.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa.
Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch v časti B1
"Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 súťažných podkladov, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady s prílohami (ďalej len "SP"), ako aj Zmluva o dielo (ďalej len "ZoD") s prílohami sú dostupné v
Profile obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644 a na portáli SEPS PORTÁL VO:
https://obstaravanie.sepsas.sk
2. Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom
komunikačného rozhrania SEPS PORTÁL VO, ktorý je dostupný na webovej adrese: https://obstaravanie.sepsas.sk
3. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 zákona požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona prostredníctvom funkcionality SEPS PORTÁL VO všetkým záujemcom, ktorí sú mu v predmetnej zákazke v SEPS PORTÁL VO známi a zverejní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO a v profile obstarávateľa.
4. Žiadosť o účasť - všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní musia byť predložené elektronicky prostredníctvom funkcionality systému SEPS PORTÁL VO v lehote na predkladanie žiadostí o účasť podľa bodu IV.2.2) a to ako skeny požadovaných dokladov, vyhotovené z ich originálov alebo ich úradne osvedčených kópií. Obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania vo formáte PDF, v strojovo čitateľnom tvare.
5. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
6. Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t. j. Príloha č. 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie,
je zverejnený na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument -
604.html a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali.
7. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
8. V súlade s § 56 ods. 8 a nasl. zákona obstarávateľ stanovuje, že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných
dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
9. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.6. časti A.1 SP - oprávnenie pre 1 pracovníka na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 5 ods.1 zákona č. 216/1995 Z. z., pričom musí spĺňať § 6 zákona č. 215/1995 Z. z. v plnom rozsahu; úradne osvedčenú fotokópiu preukazu, alebo fotokópiu s originálom odtlačku pečiatky a podpisom znalca v odbore Lesníctvo (odvetvie: odhad hodnoty lesov) a v odbore Poľnohospodárstvo (odvetvie: odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy) podľa § 5 a § 7 zákona č. 382/2004 Z. z. a § 16 vyhlášky MSSR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z.
10. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
11. Štatistická informácia pre ÚVO-vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá a podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty - písm. c)
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2021