Síran železitý

  Zadávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.429.556,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.01.2021
  Dátum zverejnenia:
13.01.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35850370
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Struková
Telefón: +421 948985812
Email: paulina.strukova@bvsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8415
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.bvsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vodárenstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Síran železitý
Referenčné číslo: 429663
II.1.2) Hlavný kód CPV
24313122-2
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
BA54-1 - Roztok
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40% až 43 % váhovej koncentrácii, vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tovar a súvisiacich služieb, t.j. dopravy tovaru cisternami do miesta plnenia v súlade s platnými predpismi a vykládky tovaru v mieste plnenia prečerpaním do zásobníkovej nádrže obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 429 556,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné čerpacie stanice obstarávateľa uvedené v časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 9.1 súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40% až 43 % váhovej koncentrácii, vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tovar a súvisiacich služieb, t.j. dopravy tovaru cisternami do miesta plnenia v súlade s platnými predpismi a vykládky tovaru v mieste plnenia prečerpaním do zásobníkovej nádrže obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 429 556,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty podľa § 32 ods. 2 ZVO v celom rozsahu, nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
2.Podľa § 34 písm. d) a § 35 ZVO certifikátom systému manažérstva kvality vydaným nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom.
3.Podľa § 34 ods.1 písm. h) a § 36 ZVO certifikátom vydaným nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom.
4.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: Dodávky tovarov musia byť rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (dodávka síranu železitého), pričom požadovaný objem dodávok spolu za rozhodné obdobie je minimálne 1 600 000,- € bez DPH. Zoznam dodávok musí obsahovať: identifikáciu dodávateľa a odberateľa, kontaktnú osobu odberateľa, stručný opis predmetu dodávky, zmluvnú cenu dodávky v Eur bez DPH a lehoty dodania.
Zoznam sa predkladá ako sken originálneho listinného oprávnenou osobou uchádzača podpísaného dokumentu. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný. Referencie, ktoré nie sú vedené v IS ÚVO Evidencia referencií, sa predkladajú ako sken originálneho listinného dokumentu potvrdenia o plnení.
K bodu 2: Certifikát zhody s požiadavkami na systém manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky. Uchádzač preukáže splnenie podmienky uvedenej v tomto bode prostredníctvom predloženia príslušného platného certifikátu manažérstva kvality, vydaného oprávnenou inštitúciou. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
K bodu 3: Certifikát zhody s požiadavkami normy na systém environmentálneho manažérstva ISO 14 001 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky. Uchádzač preukáže splnenie vyššie uvedenej podmienky v tomto bode prostredníctvom predloženia príslušného platného certifikátu, vydaného oprávnenou inštitúciou.
Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu). Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške 30 000,00 EUR, bližšie informácie sú uvedené v časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 17 súťažných podkladov.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. Platobné podmienky a podmienky fakturácie sú uvedené v súťažných podkladoch, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.02.2021 10:15
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční ako On-line sprístupnenie ponúk v systéme EVO
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky.
2. Komunikácia vo verejnej súťaži sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
3. Doplňujúce informácie k bodu IV.2.4) oznámenia: Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku podľa § 21 ods. 6 ZVO. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
4. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
5. Obstarávateľ rozhodol, že na základe § 66 ods. 7 druhá veta ZVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v nadväznosti na § 55 ods. 1 ZVO obstarávateľ vyhodnocuje doklady len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
6. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Predmetná zákazka spĺňa atribúty zeleného aspektu vo verejnom obstarávaní v zmysle Metodiky zeleného verejného obstarávania ÚVO, MŽP SR, SAŽP určením požiadavky obstarávateľa na predloženie dokladu podmienok účasti, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém enviromentálneho manažérstva.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2021