GPS monitoring vozidiel

  Zadávateľ:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
  Predpokladaná hodnota:
17.202,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 08:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.01.2021
  Dátum zverejnenia:
13.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
IČO: 31966977
Tatranská Lomnica 66 , 05960 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Korenko
Telefón: +421 903987589
Fax: +421 524780359
Email: peter.korenko@lesytanap.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.lesytanap.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 d/
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
GPS monitoring vozidiel
Referenčné číslo: ŠLT-OSS-2020/122
II.1.2) Hlavný kód CPV
38112100-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovacieho zariadenia (HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SW vybavenie) pre zabezpečenie monitorovať pohyb a/alebo prácu vozidiel (nadstavieb), získané dáta spracovávať a objednávateľovi umožniť nepretržitý elektronicky prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostav a informácii (trasa, tankovanie, poloha a ostatné dáta a plnenia v rozsahu, kvalite a funkcionalite vyplývajúcej z technickej špecifikácie).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
17 202,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 08:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2021