Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves III.

  Zadávateľ:
Obec Krásna Ves
  Predpokladaná hodnota:
400.488,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2021 15:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2021
  Dátum zverejnenia:
13.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Krásna Ves
IČO: 00310581
Krásna Ves 142, 95653 Krásna Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Silvia Bacigál Štarková
Telefón: +421 905111585
Email: starkova@aegroup.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
AE group, s.r.o.
IČO: 45669546
Kuzmányho 1 , 92101 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Silvia Bacigál Štarková
Telefón: +421 905111585
Email: starkova@aegroup.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves III.
Referenčné číslo: OPKZP/OU/III.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, výmena svietidiel a svetelných rozvodov a v časti objektu vetranie s rekuperáciou vzduchu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
400 488,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261000-4
45421100-5
45110000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Krásna Ves
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
400 488,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona overejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona overejnom obstarávaní. V takom prípade bude
verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia postupovať
v zmysle § 152 ods. 4 a súvisiacich ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať
doklad podľa§ 32 ods. 2 písm. b) a c).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
1.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu.
1.2 Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá
otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
1.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem§ 32 ods. 1 písm. e)a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h)aods. 7.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom by malo byť uvedené najmä, že za obdobie posledných troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom debete, je schopný plniť svoje záväzky voči banke ajeho bežný účet nebol za toto obdobie predmetom exekúcie. (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov, predložením nasledovných dokladov:
1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Podla § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzac predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov v nasledovnom rozsahu:
pre vedenie stavby min. 1 stavbyvedúci. Uvedené podmienky majú význam z hľadiska riadneho a kvalitného plnenia
predmetu zákazky, sú nevyhnutné a primerané vo vzťahu k bezproblémovej realizácii zákazky.

3 Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca vúmysle
zabezpečiť subdodávateľom. Uchádzačom navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia anesmú uneho existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h)aods. 7; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Odôvodnenie potreby a primeranosti urcenej podmienky úcasti:
Vzhľadom kpovahe acharakteru stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, verejný obstarávateľ predpokladá
využitie subdodávateľov pri plnení predmetu zmluvy. Podmienka účasti má význam zhľadiska riadneho akvalitného
plnenia predmetu zákazky.

4 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcichsa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1Uchádzač musí preukázať, že vuvedenom období zrealizoval stavby s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky, a to minimálne v hodnote súhrnne 1.500.000,- EUR bez DPH za požadované obdobie. Odôvodnenie potreby a primeranosti urcenej podmienky úcasti: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje skúsenosti akvalitu stavebných prác uskutočnených uchádzačom vpredchádzajúcom období.
1.2 minimálne 1 stavbyvedúci - dokladom osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii
stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie: pozemné
stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov) alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov
členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
Uchádzac na splnenie podmienky okrem vyššie uvedeného predloží aj zoznam riadiacich pracovníkov, ktorí budú pracovat v rámci predmetu zákazky v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, vzdelanie a prax, ktorého prílohou budú potvrdenia, osvedcenia, prípadne iné doklady potvrdzujúce vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax riadiacich zamestnancov a osôb zodpovedných za realizáciu predmetu zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2021 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 08.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2021 11:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční elektronicky prostredníctvom sw Josephine on-line sprístupnením ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejny obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, v súlade s vyzvou na predkladanie ponúk, on-line sprístupnením ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky v hodnote 9.000 EUR. Podbrobné informácie o spôsoboch zloženia zábezpeky sú
uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2021