Dodávka zemného plynu

  Zadávateľ:
Slovenské technické múzeum
  Predpokladaná hodnota:
51.720,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2021 14:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.01.2021
  Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské technické múzeum
IČO: 31297111
Hlavná 88, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Bernadeta Fabová
Telefón: +421 918965706
Fax: +421 556225965
Email: bernadeta.fabova@stm-ke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.stm-ke.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.stm-ke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka zemného plynu
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávka zemného plynu do odberných miest (OM)verejného obstarávateľa (VO) v predpokladanom množstve 40 515 m3 na rok, (čo predstavuje 428 446 kWh za rok, pre objemové prepočítavacie číslo pre:
-NKP Sklad soli, Solivar Prešov (LM) 0,987 a priemerné spaľovacie teplo objemové (kWh/m3:10.757)
-NKP Kaštieľ Budimír (LM) 0,996 a priemerné spaľovacie teplo objemové (kWh/m3:10.757, 10.752)
-NKP Spišská Belá, (LM) 0,947 a priemerné spaľovacie teplo objemové (kWh/m3:10.757, 10.752)
-Múzeum Medzev (LM) 0,987 a priemerné spaľovacie teplo objemové (kWh/m3:10,757, 10.752
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
51 720,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2021 14:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2021