Požičovňa e-bicyklov

  Zadávateľ:
CoolTour.sk s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
33.063,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 18:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.01.2021
  Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
CoolTour.sk s.r.o.
IČO: 50647563
Tehlová 1496/4, 97901 Rimavská Sobota
Slovensko
Kontaktná osoba: Balázs Csúsz
Telefón: +421 911280965
Email: cooltour.sk@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.facebook.com/Sk.CoolTour
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
CoolTour.sk, s.r.o.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Požičovňa e-bicyklov
Referenčné číslo: 429820
II.1.2) Hlavný kód CPV
34422000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup bicyklov s prídavným motorom, ich častí a príslušenstva bicyklov a registračnej pokladni podľa prílohy č.1. (Špecifikácia predmetu zákazky). Verejný obstarávateľ umožňuje rozdelenie zákazky na zákazku: Bicykle s prídavným motorom, na zákazku: Registračné pokladne a na zákazku: Časti a príslušenstvo bicyklov, pričom sa jedná o tú istú zákazku. V takomto prípade sa akceptuje predloženie cenovej ponuky len na danú časť predmetu zákazky, ale samozrejme ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo aj na všetky časti súčasne. Výsledkom obstarávania bude vystavená objednávka na bicykle s prídavným motorom, ich častí a príslušenstva bicyklov a registračnej pokladni podľa prílohy č.1 (Špecifikácia predmetu zákazky).
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ v Prílohe č.1 (Špecifikácia predmetu zákazky) a/alebo v Prílohe č.3 (Štrukturovaný rozpočet) je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou (ekvivalentom), ktorý musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre, ako pôvodne navrhované. Variantné riešenia sa akceptujú, ale len technicky kvalitatívnejšie parametre obstarávaného tovaru.
Zákazka bude financovaná z nenávratného finančného príspevku poskytovateľom: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaný infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačná program Integrovaná infraštruktúra, s kódom výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
33 063,16 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPII-MH/DP/2020/11.3-27
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 18:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.01.2021