Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ

  Zadávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Predpokladaná hodnota:
120.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.01.2021
  Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IČO: 30796482
Žellova 2, 82924 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Šuleková
Telefón: +421 903711533
Fax: +421 2856507
Email: maria.sulekova@udzs-sk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429819
Hlavná adresa(URL): http://www.udzs-sk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Dohľad nad verejným zdravotným poistením, dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Referenčné číslo: MUUDZS012021
II.1.2) Hlavný kód CPV
79421000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Implementácia projektu Manažment údajov ÚDZS CRP, RZP, RPZS, RÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Kód Výzvy: OPII-2019/7/6-DOP je poskytovanie služieb stanovený pre projektového manažéra na 480 človekodní, pre poskytovanie služieb finančného manažéra na 360 človekodní a pre poskytovanie služieb administratívneho pracovníka na 360 človekodní. Podrobná špecifikácia služieb je uvedená v súťažných podkladoch zverejnená v profile verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
120 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79420000-4
72224000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Implementácia projektu Manažment údajov ÚDZS CRP, RZP, RPZS, RÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Kód Výzvy: OPII-2019/7/6-DOP je poskytovanie služieb stanovený pre projektového manažéra na 480 človekodní, pre poskytovanie služieb finančného manažéra na 360 človekodní a pre poskytovanie služieb administratívneho pracovníka na 360 človekodní. Podrobná špecifikácia služieb je uvedená v súťažných podkladoch zverejnená v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
120 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Kód Výzvy: OPII-2019/7/6-DOP
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo vyške 3 000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení a uvoľnení alebo vrátení zábezpeky je uvedené v súťažnych podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1 VO sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorych foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.2 podľa § 32 odst.2 zákona uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Ďalšie doplňujúce údaje sú uvedené v súťažnych podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky. V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkovy kalendár. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
§ 34 ods. 1 písm. g), ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Tento formulár môže mať maximálne 4000 znakov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov vysoko presahuje maximálny počet znakov, preto nie je možné uviesť kompletnú požadovanú minimálnu úroveň štandardov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov je podrobne uvedené v súťažnych podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú podrobné uvedené v súťažnych podkladoch, v Návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb
externého manažmentu projektu Manažment údajov ÚDZS CRP, RZP, RPZS, RÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 11:00
Miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom účasť na otváraní / sprístupnení ponúk. Na otváraní / sprístupnení ponúk sa uchádzač preukáže dokladom totožnosti, zástupca uchádzača sa preukáže dokladom totožnosti a originálom alebo úradne osvedčeným splnomocnením uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Otváranie/sprístupnenie ponúk uchádzačov, ktorí predložia svoje ponuky prostredníctvom IS EVO, sa zrealizuje virtuálne pomocou aplikácie Microsoft Teams, t.j. prostredníctvom video mítingu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.01.2021