Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany

  Zadávateľ:
Obec Sučany
  Predpokladaná hodnota:
142.914,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.01.2021
  Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Sučany
IČO: 00316938
Námestie SNP 31, 03852 Sučany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Korčeková
Telefón: +421 902991183
Fax: +421 434241025
Email: korcekova@sucany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sucany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z 22 stojísk uloženia kontajnerov separovaného zberu v intraviláne obce Sučany
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
142 914,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90512000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žilinský samosprávny kraj, okres Martin, obec Sučany
II.2.4) Opis obstarávania
Obec požaduje"
- prenájom 22 ks kontajnerov o objeme 210 - 240 l na obdobie 15 mesiacov, resp. kúpu 22 ks kontajnerov o objeme 210 - 240 l ,
- zber separovaného BRKO 1 x za týždeň , s alternatívou podľa poptreby 2 x za týždeň alebo 1 x za 2 týždne,
- odvoz a likvidáciu BRKO z obce na miesto likvidácie v súlade s platnými predpismi (sú uvedené v bode F. Súťažných podkladov) - minimálne 65 x za 15 mesiacov
a
- čistenie 22 ks kontajnerov minimálne 48 x za 15 mesiacov - za predpokladu, že poskytovateľ služby tieto bude vyprázdovať na mieste stojiska a nebude ich nahrádzať výmenou za čisté.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
142 914,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov (osobitné predpisy viď. § 32 ods. 1 písm. g) ZVO, pozn. č. 47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti je uvedené v Súťažných podkladoch v časti F., osobné postavenie.

Uchádzač môže podmienky osobného postavenia nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne dostupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady:
a) súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
b) potvrdenie o registrácii podľa § 98 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
c) rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na činnosť zber a preprava VŽP materiálu kategórie 3 písm. f) a písm. p) kuchynské odpady a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia ES č.1069/2009, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
d) rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na skladovanie VŽP materiálu kat. 3 kuchynský odpad a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č.1069/2009 v rámci SR, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
e) rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR o pridelení úradného čísla na činnosť: skladovanie VŽP materiálu kat.3 čl. 10 písm. p) kuchynský odpad/separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl.14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zber a likvidácia BRKO podľa zadaných objednávok a to pravidelne, vo vopred určený deň v týždni
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2021 10:01
Miesto: Obecný úrad Sučany, Nám. SNP 31
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, krtériá na vyhodnotenie ponúk, alebo podmienky plnenia zmluvy redmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2021