Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému

  Zadávateľ:
Mesto Medzilaborce
  Predpokladaná hodnota:
81.438,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.01.2021
  Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Medzilaborce
IČO: 00323233
Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému
II.1.2) Hlavný kód CPV
48813200-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom je dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektronického informačného systému vrátane montáže a inštalácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
81 438,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51110000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Medzilaborce - priestory pri zástavke ŽSR
II.2.4) Opis obstarávania
Opis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií (PD) v prílohe č. 1 k súťažným pokladom vrátane prílohy č. 2 výkazu výmer. Táto PD rieši dodanie 3 ks hlasového vizuálneho elektr. systému (1 ks umiestnenie v interiéri ŽST a 2 ks umiestnenie v exteriéri), pričom predmetom dodania tejto zákazky sú 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému umiestnených v exteriéri. Dodanie 1 ks hlasového vizuálneho elektr. systému v interiéri ŽST nie je predmetom tejto súťaže (dodanie zabezpečujú ŽSR). Trojjazyčné (slovenské, poľské a anglické) zobrazovanie informácii na tabuliach musí byť trvalé bez meniacich sa (preblikávajúcich) zobrazení v jednotlivých jazykov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
81 438,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly nepripustí výdavky spojené s realizáciou projektu do
financovania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014-2020
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
Zákazka sa nedelí na časti, kedže tvori jeden funkčný celok.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f)., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.
Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nepredloží doklady podľa §32 ods. 2 písm. e) a f) zákona, verejný
obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle §32 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z..
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť dokladmi :
3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona : zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
3.2. Podľa §34 ods. 1 písm. m) zákona : ak ide o tovar, ktorý sa má dodať : 1). vzorkami, opismi alebo fotografiami.
3.3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
3.4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
3.5. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia
vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže minimálne 1 dodávkou s rovnakým alebo podobným predmetom plnenia za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za účelom overenia pravdivosti požadovaných informácií odporúčame uchádzačom predložiť aj iné doklady (napr. zmluvu o plnení, odovzdávací protokol, účtovné doklady, resp. v prípade jednoznačného preukázania náležitostí na obsah dokladu ich kombináciu).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uvedené v Kúpnej zmluve
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zasadacej miestnosti na adrese verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tejto výzvy. V súlade s §112 ods. 6 zákona vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie požiadavky na osoby, oprávnené sa zúčastniť na otváraní ponúk, sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického
Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. V súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov do IS EVO VER. 18 odporúčame záujemcom článok :
https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421
2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (ďalej aj JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6. Podpis Kúpnej zmluvy podlieha schváleniu dokumentácie z procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, resp. jej účinnosť bude podmienená ukončením ex post kontroly dokumentácie z procesu VO bez takých zistení, ktoré by mohli mať vplyv na proces obstarávania.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky (resp. pridelených na základe zmluvy o NFP)
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona
8. V rámci záväzkového vzťahu, vyplývajúceho z poskytnutia NFP sa vyžaduje od dodávateľa povinnosť strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.01.2021