Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo)

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
130.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.01.2021
  Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
IČO: 36022047
Partizánska cesta č. 69, 97498 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Devečková
Telefón: +421 484397131
Email: hron@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/8120/show
Hlavná adresa(URL): http://www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo)
Referenčné číslo: CS SVP OZ BB 14/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
44912000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Uzatvorenie rámcových kúpnych zmlúv (ďalej len ako Zmlúv) na nákup:
-triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg, s hmotnosťou od 200 do 500 kg),
-netriedeného lomového kameňa, a
-kameniva drveného/štrkodrvy,
(všetky druhy kameňa a kameniva spolu ďalej v texte ako "Kameň"), vrátane naloženia Kameňa na vozidlo verejného obstarávateľa, kde odberateľom budú vnútorné organizačné zložky verejného obstarávateľa - jednotlivé Správy povodí v pôsobnosti SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, Odštepného závodu Banská Bystrica.
Odber Kameňa bude vykonávaný v odbernom mieste/lome úspešného uchádzača, pričom naloženie Kameňa na vozidlá verejného obstarávateľa zabezpečí úspešný uchádzač. Odvoz/dovoz naloženého Kameňa na miesto určenia/dovozu zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii.
Podrobné vymedzenie predmetu Zákazky, vrátane technických požiadaviek, uvádza verejný obstarávateľ v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v Prílohe číslo 2 k súťažným podkladom, návrh Zmluvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
130 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 15
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
ČASŤ 1 Zákazky - Okres Levice
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Tekovský Hrádok, Pohronský Ruskov, Povodňový dvor v Leviciach
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou od 200 do 500 kg), v súlade s bodom 5.1.1. súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
27 310,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
ČASŤ 2 Zákazky - Okres Krupina
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Dudince, Domaníky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg), v súlade s bodom 5.1.2. súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
8 270,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
ČASŤ 3 Zákazky - Okres Veľký Krtíš
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kirť, Bušince, Želovce, Čeláre, Čebovce, Kosihovce, Príbelce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie:
- triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg),
- netriedeného lomového kameňa, a
- kameniva drveného/štrkodrva (s veľkosťou rôznych frakcií)
v súlade s bodom 5.1.3. súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 770,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
ČASŤ 4 Zákazky - Okres Lučenec
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Rapovce, Lučenec, Trebeľovce, Lovinobaňa, Šiatorská Bukovinka, Tomášovce, Mýtna
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie:
- triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg),
- netriedeného lomového kameňa
v súlade s bodom 5.1.4 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
16 862,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
ČASŤ 5 Zákazky - Okres Poltár
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Poltár, Málinec, Ozdín, Hradište, Uhorské, Hrnčiarska Ves
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie
- triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg),
- netriedeného lomového kameňa, a
- kameniva drveného/štrkodrva (s veľkosťou frakcie 8-16 mm)
v súlade s bodom 5.1.5 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
8 344,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
ČASŤ 6 Zákazky - Okres Rimavská Sobota
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Rimavské Janovce, Rimavská Seč
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie netriedeného lomového kameňa v súlade s bodom 5.1.6 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
840,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
ČASŤ 7 Zákazky - Okres Revúca
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sása
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie netriedeného lomového kameňa v súlade s bodom 5.1.7 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 240,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
ČASŤ 8 Zákazky - Okres Rožňava
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ržňava, Brzotín, Jovice, Roštár, Štítnik
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie netriedeného lomového kameňa v súlade s bodom 5.1.8 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 357,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
ČASŤ 9 Zákazky - Okres Žarnovica
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žarnovica, Hodruša Hámre, Bzenica, Veľké Pole, Malá Lehota, Hronský Beňadik, Handlová, Tekovské Nemce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie:
- triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg),
- netriedeného lomového kameňa, a
- kameniva drveného/štrkodrva (s veľkosťou frakcie 0-16 mm)
v súlade s bodom 5.1.9 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 909,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
ČASŤ 10 Zákazky - Okres Žiar nad Hronom
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Žiar nad Hronom, Stará Kremnička, Kremnica, Hronská Dúbrava, Kopernica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie netriedeného lomového kameňa v súlade s bodom 5.1.10 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
7 194,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
ČASŤ 11 Zákazky - Okres Banská Bystrica
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Banská Bystrica, Dolná Mičiná, Oravce, Baláže, Ľubietová, Poníky, Pohronský Bukovec, Hiadeľ
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie:
- triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg),
- netriedeného lomového kameňa, a
- kameniva drveného/štrkodrva (s veľkosťou rôznych frakcií)
v súlade s bodom 5.1.11 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 191,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
ČASŤ 12 Zákazky - Okres Brezno
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemecká, Beňuš, Sihla, Predajná, Brezno, Valaská, Telgárt, Jasenie
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie:
- netriedeného lomového kameňa,
- kameniva drveného/štrkodrva (s veľkosťou rôznych frakcií)
v súlade s bodom 5.1.12 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
13 393,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
ČASŤ 13 Zákazky - Okres Zvolen
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zvolen, Budča
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie netriedeného lomového kameňa v súlade s bodom 5.1.13 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 14
II.2.1) Názov
ČASŤ 14 Zákazky - Okres Detva
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Detva, Horný Tisovník, Detvianska Huta, Látky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie netriedeného lomového kameňa v súlade s bodom 5.1.14 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 008,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 15
II.2.1) Názov
ČASŤ 15 Zákazky - Okres Banská Štiavnica
Časť č.: 15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14212000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Banský Studenec, Kozelník, Banská Belá, Vysoká, Podhorie
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie:
- netriedeného lomového kameňa,
- kameniva drveného/štrkodrva (s veľkosťou frakcie 0-16 mm)
v súlade s bodom 5.1.15 súťažných podkladov a jeho dovoz v réžii verejného obstarávateľa na miesta uvedené v bode II.2.3) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk.
Charakteristiku, množstvo a technické požiadavky na predmet tejto časti zákazky verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
7 418,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako Zákon).
Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu číslo 4 k súťažným podkladom
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 12:00
Miesto: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese sídla verejného obstarávateľa - Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť na 1. poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 113 ods.7 Zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
2. Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom Systému EVO.
3. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov, podľa § 20 Zákona.
4. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov najneskôr pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti kto sa akou časťou bude podieľať na plnení Zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
5. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.01.2021