ZARIADENIA NA PREKONÁVANIE BARIÉR - SCHODOLEZY, SCHODISKOVÉ PLOŠINY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY - DODÁVKA A MONTÁŽ

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
107.266,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.01.2021
  Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Lubelcová
Telefón: +421 415032413
Email: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ZARIADENIA NA PREKONÁVANIE BARIÉR - SCHODOLEZY, SCHODISKOVÉ PLOŠINY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Referenčné číslo: 2_21
II.1.2) Hlavný kód CPV
33196200-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby pre zariadenia na prekonávanie bariér-pásové schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov:

Časť 1 PÁSOVÉ SCHODOLEZY
Časť 2 SCHODISKOVÉ PLOŠINY
Časť 3 STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Každá jednotlivá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a uzatvorenia samostatného zmluvného vzťahu. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo na všetky tri časti predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
107 266,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
PÁSOVÉ SCHODOLEZY
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33196200-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín,
Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, ďalšie miesta dodania v bode II.2.14) Doplňujúce informácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky pre časť 1 je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby 8 kusov pásových schodolezov podľa špecifikácií uvedených v bode 35 Súťažných podkladov.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti 35 Príloha č. 1A - Opis predmetu zákazky časť 1 súťažných podkladov a v prílohách označených 1-5 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
28 406,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS: 302021M487, 302021J133, 302021J502, 302021M434, 302021J363
II.2.14) Doplňujúce informácie
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina,
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina,
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Hotelová akadémia-Reštaurácia Mladosť, 1 mája 701/20, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Časť: 2
II.2.1) Názov
SCHODISKOVÉ PLOŠINY
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33196200-2
34951000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná priemyselná škola informačných technológií (predtým Spojená škola Kysucké Nové Mesto), Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, ďalšie miesto dodania v bode II.2.14) Doplňujúce informácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky pre časť 2 je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby vrátane revízií 5 kusov schodiskových plošín podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti 36 Príloha č. 1B - Opis predmetu zákazky časť 2 súťažných podkladov a v prílohách označených 6-7 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
60 581,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS: 302021K296, 302021J453
II.2.14) Doplňujúce informácie
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadca.
Časť: 3
II.2.1) Názov
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42416000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky pre časť 3 je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby 2 kusov stoličkových výťahov podľa špecifikácie uvedenej v bode 37 Súťažných podkladov.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti 37 Príloha č. 1C - Opis predmetu zákazky časť 3 súťažných podkladov a v prílohe označenej 8 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 278,61 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS: 302021J645
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako "ZOVO") musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZOVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZOVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení ZOVO.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZOVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZOVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Podľa § 32 ods. 3 ZOVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a)doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)
(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha 5F Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač podľa § 32 ods. 1 a 2 ZOVO predkladá doklady uvedené v písmenách d) a f).
Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZOVO preukazuje člen skupiny a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZOVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme
originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Podmienky účasti osobného postavenia sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: BOD 1:
Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZOVO ak ide o tovar, ktorý má dodať,
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje.
BOD 2:
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZOVO v spojení s § 35 ZOVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Upozornenie:
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 ZOVO.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZOVO alebo v súlade s § 114 ods. 1 ZOVO čestným vyhlásením. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED alebo čestné vyhlásenie predloží aj za túto osobu.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: BOD 1:
Podľa § 34 ods.1 písm. m) bod 1. ZOVO: verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením technických listov alebo opisov tovaru k ponúkaným tovarom na všetky položky predloženej cenovej ponuky. Všetky požadované materiály požaduje predložiť spôsobom, aby preukazovali splnenie požadovaných
technických parametrov.
BOD 2:
Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky tej časti, na ktorú predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými normami na systém manažérstva kvality.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2021 13:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti V bod 26 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné
predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude
odosielať ponuky, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a
odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a
zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje
súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú
sprístupnené záujemcom v systéme EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v systéme EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. ZÁBEZPEKA: Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zábezpeku.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZOVO.
5.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie obsahuje sociálne hľadisko v Opise predmetu zákazky, v ktorom je zahrnutá debarierizácia školských objektov.
6.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZOVO alebo čestným vyhlásením podľa §114 ods. 1 ZOVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
7.V súlade s § 112 ods. 6 ZOVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. (tzv. super reverzná verejná súťaž)
8. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta dodávky tovarov pre príslušnú časť predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Z dôvodu, že zadávanie zákazky podlieha schváleniu poskytovateľom finančného príspevku, verejný obstarávateľ si dohodne odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy a to tak, že zmluva nadobudne účinnosť len vtedy, ak nastane jedna z týchto skutočností:
-verejnému obstarávateľovi bude doručený pozitívny výsledok ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,
-verejný obstarávateľ písomne oznámi Riadiacemu orgánu, že súhlasí s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej vo výsledku ex-post kontroly verejného obstarávania, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a zároveň verejný obstarávateľ splní podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5.
10. Dodatočné informácie k bodu II.2.7 Dĺžka trvania zákazky. (pre každú časť).
Verejný obstarávateľ v postavení kupujúceho požaduje dodať predmet zmluvy do 3 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho o dodanie predmetu zmluvy elektronickou poštou.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.01.2021