Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

  Zadávateľ:
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
  Predpokladaná hodnota:
18.473,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.01.2021
  Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
IČO: 00160709
Školská 21, 99001 Veľký Krtíš
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Horváth
Telefón: +421 908945264
Email: gymahsvk@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/384
Hlavná adresa(URL): www.gahsvk.edu.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Stredná škola
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Referenčné číslo: ID 1942
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov - zabezpečenie didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu pre Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Gramotnejšie gymnázium, Operačný program Ľudské zdroje. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Súčasťou zákazky sú aj všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a ďalšie súvisiace náklady uchádzača v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy a v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy - Kúpna zmluva).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
18 473,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Európsky sociálny fond, Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ), Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ: 1.1.1
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmet zákazky je rozdelený na samostatné časti:
- Predmet zákazky č. 1 Počítačom podporované laboratórium fyzika
- Predmet zákazky č. 2 Počítačom podporované laboratórium chémia
- Predmet zákazky č. 3 Učebné pomôcky pre predmet Fyzika
- Predmet zákazky č. 4 Sada pomôcok pre výuku fyziky elektronika
- Predmet zákazky č. 5 Výukový softvér pre Fyziku
- Predmet zákazky č. 6 Učebné pomôcky pre Geograficko-turistický krúžok
- Predmet zákazky č. 7 Učebné pomôcky pre Biológiu

2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje
neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.01.2021