Externé riadenie projektu „ePrehliadky ÚDZS“

  Zadávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Predpokladaná hodnota:
38.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.01.2021
  Dátum zverejnenia:
11.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IČO: 30796482
Žellova 2, 82924 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Šuleková
Telefón: +421 903711533
Fax: +421 2856507
Email: maria.sulekova@udzs-sk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429787
Hlavná adresa(URL): http://www.udzs-sk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Externé riadenie projektu „ePrehliadky ÚDZS“
Referenčné číslo: UDZS 0120212021
II.1.2) Hlavný kód CPV
79421000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služby externého projektového manažéra ( poradcu) v počte 200
človekodni a externého finančného manažéra (poradcu) v počte 200 človekodni v rámci
implementácie projektu ePrehliadky UDZS financovaného z Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra 2014 -2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť. Kód Výzvy: OPII-2019/7/5-DOP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
38 400,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť. Kód Výzvy: OPII-2019/7/5-DOP.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Podrobné informácie o predmete zákazky sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.01.2021