Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice

  Zadávateľ:
Technické služby, príspevková organizácia mesta
  Predpokladaná hodnota:
161.675,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.01.2021
  Dátum zverejnenia:
11.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technické služby, príspevková organizácia mesta
IČO: 00163988
Rybničky 6, 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Hnáth
Telefón: +421 465430843
Email: tsbojnice@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evoservis.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadu uložením na skládke. Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať zvoz odpadu na skládku vlastnými kapacitami.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
161 675,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
miesto skládkovania určí uchádzač vo svojej ponuke
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadu uložením na skládke. Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať zvoz odpadu na skládku vlastnými kapacitami. Jedná sa o komunálny odpad v objeme cca 2.800 ton za 24 mesiacov, objemný komunálny odpad v objeme cca 1.100 ton za 24 mesiacov a drobný stavebný odpad v objeme cca 400 ton za 24 mesiacov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
161 675,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), preukazuje ich spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO, § 39 ods. 1 ZVO.
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO.
3. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, verejný
obstarávateľ si tento zápis overí v súlade s § 152 ods. 4 ZVO.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
- Integrované povolenie vydané podľa zákona č. 262/2015 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných zmien a doplnkov, ktorými sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádza bude zneškodňovať odpady
- Evidenčný list skládky odpadov potvrdený príslušným obvodným úradom životného prostredia
- Prevádzkový poriadok skládky odpadu
- Čestné vyhlásenie uchádzača o voľnej kapacite skládky na predpokladané množstvo odpadu počas trvania zmluvného vzťahu
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.01.2021 11:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vykonáva verejné obstarávanie elektronicky v informačnom systéme elektronického verejného
obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný sa zaregistruje do elektronického nástroja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Registrovaní uchádzači v systéme EVOSERVIS použijú svoj prístupový kód.
O vystavenie e-podpisu / UEZ požiada užívateľ pri registrácii do EN EVOSERVIS stiahnutím a vyplnením Žiadosti o
vystavenie e-podpisu / UEZ a jej zaslaním prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS na e-mail info@evoservis.sk. Po odoslaní žiadosti bude upozornený e-mailom na možnosť stiahnutia vystaveného e-podpisu / UEZ.
Registrovaný uživateľ EN EVOSERVIS po prihlásení do EN EVOSERVIS na hlavnej stránke klikne na odkaz Upraviť účet a následne pokračuje v sekcii Stiahnutie e-podpisu / UEZ alebo žiadosti o jeho vystavenie stiahnutím a vyplnením Žiadosti o vystavenie e-podpisu / UEZ a jej zaslaním prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS na e-mail
info@evoservis.sk. Po odoslaní žiadosti bude upozornený e-mailom na možnosť stiahnutia vystaveného e-podpisu / UEZ.
Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a
príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie bude záujemca
komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie.
Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky, vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v lehote viazanosti ponúk.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 4.800 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Uvedené verejné obstarávanie vzhľadom na špecifiká realizácie zákazky je zelené verejné obstarávanie, nie je
obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2021