Technologická linka na spracovanie mäsa

  Zadávateľ:
3SC, s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
214.460,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2021 08:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.01.2021
  Dátum zverejnenia:
11.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
3SC, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45389616
Hlavná 254/61, 08232 Svinia
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Bačár
Telefón: +421 917891013
Email: miroslav.bacar@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20559
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba - osoba povinná v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technologická linka na spracovanie mäsa
Referenčné číslo: 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
42215000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne
špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
214 460,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavná 254/61, Svinia 082 32, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požaduje sa dodanie novej technologickej linky na spracovanie mäsa, ktorej technická špecifikácia a výkonnostné a
funkčné požiadavky sú podrobne špecifikované v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
214 460,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Integrovaná infraštruktúra (Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, alebo § 32 ods. 4 a 5 ZVO, resp. podľa § 152 ZVO.

Verejný obstarávateľ nemá prístup k portálom verejnej správy na kontrolu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti, preto je ich potrebné predložiť v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zákazka sa bude realizovať v zmysle obchodných podmienok stanovených v kúpnej zmluve, ktorej návrh je súčasťou
Súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.02.2021 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2021 08:30
Miesto: Čapajevová 3, 080 01 Prešov, 3. poschodie (č.d. D3)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2021