Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
  Predpokladaná hodnota:
887.760,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2021 11:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.01.2021
  Dátum zverejnenia:
11.01.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00610577
Hollého 14, 08181 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Sobotová Anna
Telefón: +421 517011232
Fax: +421 517722247
Email: sobotova@fnsppresov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369
Hlavná adresa(URL): http://www.fnsppresov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku
Referenčné číslo: 678/2020/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
79713000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečiť verejnému obstarávateľovi podľa § 3 písm. a), b) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nepretržitú strážnu službu na zabezpečenie ochrany majetku verejného obstarávateľa pred krádežou, vandalizmom alebo nedovoleným vstupom, ochranu života a zdravia osôb, ktoré sa oprávnene zdržiavajú v objektoch Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časť C. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
887 760,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79710000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Všetky objekty vo vlastníctve, resp. v správe FNsP J. A. Reimana Prešov na ul. Hollého 14, ul. Sládkovičovej 25 a ul. Dilongovej, súp. č.12940.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečiť verejnému obstarávateľovi podľa § 3 písm. a), b) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nepretržitú strážnu službu na zabezpečenie ochrany majetku verejného obstarávateľa pred krádežou, vandalizmom alebo nedovoleným vstupom, ochranu života a zdravia osôb, ktoré sa oprávnene zdržiavajú v objektoch Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časť C. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
887 760,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ, v prípade záujmu, umožní záujemcom obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).
Vyžaduje sa predloženie /zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v
rámci tejto podmienky účasti. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom
obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č. 11/2019 k preukazovaniu
novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude doplnenie príslušného dokladu požadovať od uchádzača (zapísaného v ZHS)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej
alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).
Vyžaduje sa predloženie dokladov/zaslanie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzači preukážu poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to kumulatívne vo výške 800 000,00 eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje poskytnutie strážnej služby a ochrany majetku. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo právne normy členského štátu EU.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB na internetovej adrese http://www.dev.verejneaukcie.sk/. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.02.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2021 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, budova riaditeľstva,
zasadačka na prízemí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu prostredníctvom systému ERANET dostupného na adrese: https://fnsppresov.eranet.sk (ďalej len ERANET), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní.
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk.
Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/76. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET. Uplatňuje sa ustanovenie § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, teda verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Vygenerovaná verzia JED-u vo formáte .xml umožňujúca jeho vypĺňanie tvorí Prílohu č. 4 súťažných podkladov. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED
prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na
webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-
602.html.
Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".
Zábezpeka sa požaduje vo výške 8 000,00 eur. Podrobné informácie o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS MS Win 7 a vyššie, Android,
iOS7,Linux; Aktuálne verzie internetového prehliadača iE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 32+ a vyššie, Chrome 40+ a vyššie; ďalšie požiadavky: prístup na internet, zapnutie JavaScript, zapnuté Cookies.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2021