ČSPL Jurjaov dvor-sever

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
390.231,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Latáková
Telefón: +421 259501260
Email: verejne.obstaravanie@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484
Hlavná adresa(URL): http://dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
V zmysle § 8 ods. 3 ZVO - Poskytovateľ mestskej električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ČSPL Jurjaov dvor-sever
Referenčné číslo: PL 11/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223720-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia čerpacej stanice pohonných látok, ktorá sa nachádza vo vozovni DPB, a. s. Jurajov dvor, bližšia špecifikácia sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
390 231,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45100000-8
45110000-1
45112000-5
45223100-7
45232400-6
45233251-3
45310000-3
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vozovňa Jurajov dvor, Vajnorská 124 v Bratislave
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
390 231,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uvedené v SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Ekonomické a finančné postavenie sa nepožaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšia špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2021