Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.961.259,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Linda Durajová
Telefón: +421 258311139
Email: linda.durajova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http:///www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec
Referenčné číslo: 60302/2020/17
II.1.2) Hlavný kód CPV
45111000-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa výmenu jestvujúcich zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec a s tým súvisiace práce, pričom tieto budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP") , noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP a technické predpisy sú dostupné na stránke www.ssc.sk. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 961 259,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45221119-9
45223500-1
45223100-7
45410000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Diaľnica D1 v úseku Ivachnová - Važec v km 271,669 299,769, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa výmenu jestvujúcich zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec a s tým súvisiace práce, pričom tieto budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok , noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP a technické predpisy sú dostupné na stránke www.ssc.sk. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 961 259,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 224
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu: II.2.7)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody:
Termín plnenia: je do 32 týždňov odo dňa začatia realizácie prác.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

7. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Zoznamom stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosi alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

6. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
---
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
III.1.3) technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1:
Uchádzač musí preukázať realizáciu stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, ktoré realizoval v rozhodnom období v minimálnom objeme 1 960 000,- EUR bez DPH.
Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: realizácia opráv alebo rekonštrukcia mostov v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. stavebných prác na realizácii stavieb a objektov súvisiacich s predmetom obstarávania (na prevádzkovaných úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a objekty súvisiace s predmetom obstarávania), uskutočnených v rozhodnom období.

V prípade realizácie stavieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v rozhodnom období.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

III.1.3) technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).
Stavbyvedúci uchádzača musí mať minimálne päť (5) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, z toho min. tri (3) roky vo funkcii stavbyvedúceho, ktorú uchádzač preukáže pracovným životopisom podpísaným príslušnou odborne spôsobilou osobou.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 07.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miesto on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej adrese:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10130/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO.
Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup vo verejnom obstarávaní: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 až 114 Zákona. Predložené ponuky budú vyhodnotené podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 112 ods. 6 Zákona, druhá veta: ...vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE,
ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10130/summary
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30 000,00 EUR (slovom:
tridsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode
15. Zábezpeka časti A1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2021