Nákup Info kontajnera pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Martina Veselá
Telefón: +421 259356342
Email: martina.vesela@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10329/summary
Hlavná adresa(URL): www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup Info kontajnera pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
II.1.2) Hlavný kód CPV
44613000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31.3.2016 schválilo uznesenie Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch hlavného mesta SR Bratislavy. Mestu tak vznikla povinnosť participovať s verejnosťou každý významný investičný zámer, ktorý pripravuje. Pre tento účel Hlavné mesto obstaráva mobilný Informačný kontajner, ktorého úlohou je priamo v mieste budúcich zámerov komunikovať tieto zámery v predstihu s obyvateľmi v susedstve.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ sa rozhodol predpokladanú hodnotu zákazky nezverejniť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2021