Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete

  Zadávateľ:
Obec Kozárovce
  Predpokladaná hodnota:
1.672.955,57 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kozárovce
IČO: 00307149
Kozárovce 685, 93522 Kozárovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Bystrík Ižold
Telefón: +421 366342563
Email: starosta@kozarovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4329
Hlavná adresa(URL): www.kozarovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete
Referenčné číslo: 1/Kozarovce/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce Kozárovce rozšírenie kanalizačnej siete, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 672 955,57 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231300-8
45231110-9
45112000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kozárovce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce Kozárovce rozšírenie kanalizačnej siete, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 672 955,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO4-SC421-2017-19
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, výzva:IROP-PO4-SC421-2017-19 Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej v texte tohto oddielu súťažných podkladov len ZVO).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 ZVO v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť: Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Jednotný europsky document a čestné vyhlásenie na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom, resp. čestným vyhlásením predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2021 11:00
Miesto: E-VO, s.r.o., BUDOVA ROSUM, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2021