Detské jasle Brezno

  Zadávateľ:
Mesto Brezno
  Predpokladaná hodnota:
601.371,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezno
IČO: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Borbélyová
Telefón: +421 948520495
Email: maria.borbelyova@porte.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782
Hlavná adresa(URL): http://www.brezno.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Detské jasle Brezno
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba novej budovy detských jaslí v Brezne vedľa areálu MŠ Hradby, v hustej zástavbe zmiešaného charakteru bytová výstavba, výstavba rodinných domov, obslužných objektov a občianskej vybavenosti. Pozemok je dobre prístupný z obslužnej komunikácie pre peších aj automobilovú obsluhu.
Budova detských jaslí bude 1-podlažná, zmiešanej konštrukcie s plochou strechou, v časti herní so sedlovou strechou nepravidelného tvaru, a bude realizovaná na ploche, ktorá je v súčasnosti len z časti využívaná ako športové ihrisko a v katastri vedená ako Zastavaná plocha a nádvorie.
Pozemok, na ktorej bude stavba budovy detských jaslí realizovaná, je rovinatý. Prístup na parcelu je možný cez navrhovanú príjazdovú spevnenú plochu a vjazd z Ul. Kozmonautov. Predmetom zákazky sú aj spevnené plochy s odstavnými parkovacími miestami.
Všetky inžinierske siete sú dostupné. Stav, v akom sa pozemok nachádza, umožňuje okamžité začatie stavby. Súvisiacou investíciou je zriadenie nového prechodu pre chodcov s osvetlením.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
601 371,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parc. č.: C-KN 6/1, susediaca s areálom MŠ Ulica Hradby, Brezno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba novej budovy detských jaslí v Brezne vedľa areálu MŠ Hradby, v hustej zástavbe zmiešaného charakteru bytová výstavba, výstavba rodinných domov, obslužných objektov a občianskej vybavenosti. Pozemok je dobre prístupný z obslužnej komunikácie pre peších aj automobilovú obsluhu.
Budova detských jaslí bude 1-podlažná, zmiešanej konštrukcie s plochou strechou, v časti herní so sedlovou strechou nepravidelného tvaru, a bude realizovaná na ploche, ktorá je v súčasnosti len z časti využívaná ako športové ihrisko a v katastri vedená ako Zastavaná plocha a nádvorie.
Pozemok, na ktorej bude stavba budovy detských jaslí realizovaná, je rovinatý. Prístup na parcelu je možný cez navrhovanú príjazdovú spevnenú plochu a vjazd z Ul. Kozmonautov. Predmetom zákazky sú aj spevnené plochy s odstavnými parkovacími miestami.
Všetky inžinierske siete sú dostupné. Stav, v akom sa pozemok nachádza, umožňuje okamžité začatie stavby. Súvisiacou investíciou je zriadenie nového prechodu pre chodcov s osvetlením.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
601 371,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 13
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS2014+: 302021X776
II.2.14) Doplňujúce informácie
Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, prioritná o: 2. Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych
služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej
formy na komunitnú ...
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní") a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 a 3, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov preukazuje osobné postavenie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Všeobecné požiadavky:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: osobné postavenie ako skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií týchto dokladov.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: osobné postavenie predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona a doklady, ktorými ich možno preukázať, sú v súlade s § 112 ods. 4 a § 113 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona a doklady, ktorými ich možno preukázať, sú v súlade s § 112 ods. 4 a § 113 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ bude povinný:
- strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu
- sprístupniť všetky dokumenty, ktoré sú relevantné pre špecifické vzniknuté výdavky a platby na účel vykonania kontroly osobám a orgánom, ktoré majú právo tieto dokumenty kontrolovať
- poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť
- rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov objednávateľovi systémom dohodnutým v zmluve o NFP, a to bez nároku na úroky z omeškania.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.02.2021 10:30
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní (sprístupnení) ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie. Vzhľadom na koronavírusovú pandémiu sa uchádzači musia pred vstupom aj po vstupe do budovy mestského úradu riadiť pokynmi verejného obstarávateľa platnými v čase otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podľa § 114 ods. 1 uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Ak uchádzač predbežne nahradí na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om, verejný obstarávatel' obmedzuje informácie požadované k podmienkam účasti (JED časť IV: Podmienky účasti, oddiel A až D) na jedinú otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodársky subjekt spĺňa všetky určené podmienky účasti. JED a manuál na jeho vyplnenie sú zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov podľa § 46 ods. 1 zákona zábezpeku vo výške 17 000 €.

3. Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému EVO, prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429758), musí byť v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie zaregistrovaný. Podrobné informácie o informačnom systéme EVO sú zverejnené na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).

4. Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady v listinnej forme, ani ich nezasiela e-mailom. Súťažné podklady sú bez obmedzenia a bez poplatkov prístupné v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO na adrese uvedenej v bode I.3 tejto výzvy (zmluva, návrh na plnenie kritéria, výkaz výmer, formuláre Subdodávatelia a subdodávky a Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác v editovateľnej forme vo worde/exceli). Rovnakým spôsobom budú prístupné aj všetky prípadné vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

5. Lehota na zhotovenie diela je 13 mesiacov od výzvy verejného obstarávateľa, z toho:
- vypracovanie plánov a iných činností predchádzajúcich prevzatiu staveniska 1 mesiac
- realizácia stavebných prác 11 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska a
- následne na odstránenie vád a nedorobkov 1 mesiac
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2021