Rekonštrukcia administratívnej budovy – Obecný úrad Ždaňa

  Zadávateľ:
Obec Ždaňa
  Predpokladaná hodnota:
223.876,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Ždaňa
IČO: 00324973
Jarmočná 118/4, 04411 Ždaňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Kokarda
Telefón: +421 556980021
Fax: +421 55556980021
Email: kokarda@zdana.dcom.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia administratívnej budovy – Obecný úrad Ždaňa
Referenčné číslo: Zak_KZP_2_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu: Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecný úrad Ždaňa.
Účelom stavby je zníženie primárnej spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy: Obecného
úradu v obci Ždaňa.
Celá stavba sa nachádza v jednom stavebnom objekte SO 01 Obecný úrad.

Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
223 876,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45321000-3
45421100-5
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Ždaňa, Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu: Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecný úrad Ždaňa.
Objekt obecného úradu je murovaná dvojpodlažná stavba s čiastočným podpivničením. Funkčne je
rozdelená na dve časti: Obecný úrad a Kultúrna sála.
Základné charakteristiky objektu
Zastavaná plocha objektu: 881.48m2
Obostavaný objem objektu: 4822m3

Predmetom zákazky je:
01 - Zateplenie obvodového plášťa
Výmená okien a dverí
Zateplenie strechy
Terasy
Plošina
Elektroinštalácia
Ústredné vykurovanie
Plynofikácia
Zdravotechnika
Stavebné práce sú detailne popísané projektovou dokumentáciou a rozsah špecifikovaný výkazom výmer. Projektová
dokumentácia vrátane výkazu výmer sú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
223 876,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Kvalita životného prostredia, 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 4.3
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods.
2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo
obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva
niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať, nakoľko ich
verejný obstarávateľ vie overiť z informačných systémov verejnej správy.
Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.
Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo
pobočky zahraničnej banky.
2.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.
1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu Výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uvedené v súťažných podkladoch časť A2, bod III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
2.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. c) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
3.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
4.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO.
5.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO.
6.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. l) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO.
7.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. j) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO.
8.Uchádzač môže v zmysle § 34 ods. 3) na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo
služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uvedené v súťažných podkladoch časť A2, bod III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.
Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2.
Zhotoviteľ sa zaviaže, že na dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2021 12:00
Miesto: Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, Ždaňa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na elektronickú aukciu, Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 54 ZVO, t.j. a otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania
(VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
4.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia
podmienok účasti JED-om podľa § 39 alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO
5.Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
6.Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015 . Zábezpeka: 6.000,00 EUR (slovom šesťtisíc €).
7. Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť :
-potvrdenie o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom (Poskytovateľom) pri plnení
predmetu zmluvy v predmete zákazky v zmysle SP. Fakturácia bude mesačná, pričom 1. faktúra bude zhotoviteľom
vystavená po prestavaní 30 % diela.
8.Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.
9. Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok, preto ho nie je možné deliť na časti.
10. VO pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom
obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
11.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
12. Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2021