Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

  Zadávateľ:
Obec Uzovské Pekľany
  Predpokladaná hodnota:
461.691,68 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.02.2021 23:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Uzovské Pekľany
IČO: 00327930
Uzovské Pekľany 68 , 08262 Uzovské Pekľany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Jevčáková
Telefón: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://uzovskepeklany.sk/sk
Hlavná adresa(URL): https://uzovskepeklany.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany. Predmetom je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity a navýšenie kapacít materskej školy. Novostavba materskej školy bude vybudovaná na parcelách č. 59, 60, 63 a 64 - LV č. 265, kde vlastníkom pozemku je obec Uzovské Pekľany. Pozemok, na ktorom sa bude realizovať projekt sa nachádza v zastavanom území obce, katastrálne územie Uzovské Pekľany.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu týchto súťažných podkladov Projektová dokumentácia a Výkaz výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
461 691,68 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Uzovské Pekľany, parcela č. 59, 60, 63 a 64, katastrálne územie Uzovské Pekľany, obec Uzovské Pekľany, okres Sabinov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany. Predmetom je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity a navýšenie kapacít materskej školy. Novostavba materskej školy bude vybudovaná na parcelách č. 59, 60, 63 a 64 - LV č. 265, kde vlastníkom pozemku je obec Uzovské Pekľany. Pozemok, na ktorom sa bude realizovať projekt sa nachádza v zastavanom území obce, katastrálne územie Uzovské Pekľany.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu týchto súťažných podkladov Projektová dokumentácia a Výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
461 691,68 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Podľa § 57 zákona.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKU9.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Viac informácií v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v rozsahu deň, mesiac, rok) od vyhlásenia verejného obstarávania zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania SR s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom stavebných prác:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.


§34 ods. 1 písm. d)
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením:
- platnej licencie uchádzača na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov;
- platnej licencie uchádzača na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.


§ 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

k § 34 ods. 1 písm. b)
Uchádzač predloží potvrdenie/potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom uskutočnené stavebné práce budú kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
Prepočet cudzej meny na euro: Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

k § 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, kt. sú predmetom obstarávania podľa výkazu výmer alebo k ekvivalentným riešeniam uchádzača, ktoré oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom alebo ekvivalentnú vydanú v EU. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému.

Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa § 43g stavebného zákona a STN 73 3134 (resp. ekvivalentnej právnej úpravy v platnej v mieste sídla/adresy uchádzača). Uchádzač predloženou licenciou preukáže odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle Zásad montáže a podľa článku 4.1 normy STN 73 3134:2014: Stavebné práce Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Licencia má byť aktuálna a platná ku dňu predkladania ponuky uchádzačom.
Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

k § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia pre stavbyvedúci pozemné stavby) a odborná prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci pozemné stavby s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
Najmenej 3 (slovom: troj) ročnú odbornú prax stavbyvedúci pozemné stavby preukáže životopisom alebo iným dokladom.

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2021 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2021 09:00
Miesto: Obecný úrad Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 29, 08263 Uzovské Pekľany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. §112 ods. 6 zákona (druhá veta) vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Zábezpeka ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje vo výške 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur). Viac informácií o spôsobe zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty. Zhotoviteľ sa zaväzuje že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite (ďalej MRK), a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

4. Verejný obstarávateľ zaviaže Zhotoviteľa povinnosťou Zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami a to najneskôr do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zoznam oprávnených osôb je uvedený v článku 12 odsek 1 všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP (Príloha č. 1 Zmluvy o NFP).

5.Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

6. Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez DPH, a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí bankovou zárukou (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska. Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2021